Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Learning corner

Δήλωση προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση ισχύει για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον τομέα: https://learning-corner.learning.europa.eu/index_el

Δεν ισχύει για άλλο περιεχόμενο ή ιστοτόπους που δημοσιεύονται σε οποιονδήποτε από τους υποχώρους του. Οι εν λόγω ιστότοποι και το περιεχόμενό τους θα έχουν τη δική τους, ειδική δήλωση προσβασιμότητας.

Αρμόδια για τη διαχείριση του ιστότοπου είναι η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας. Έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιείται από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα:

 • μεγέθυνσης έως και 200 % χωρίς προβλήματα
 • πλοήγησης στο μεγαλύτερο μέρος του ιστοτόπου χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο
 • πλοήγησης στο μεγαλύτερο μέρος του ιστότοπου με τη χρήση σύγχρονου αναγνώστη οθόνης και λογισμικού αναγνώρισης ομιλίας (στον υπολογιστή ή το τηλέφωνό σας)

Ο σχεδιασμός του ιστότοπου έχει γίνει σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές EN 301 549 v.3.2.1, το οποίο συμμορφώνεται με το επίπεδο «AA» των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) έκδοση 2.1.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο ιστότοπος αυτός συμμορφώνεται εν μέρει με το τεχνικό πρότυπο EN 301 549 v.3.2.1 και τις κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) 2.1 επίπεδο ΑΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. «Μη προσβάσιμο περιεχόμενο».

Ο ιστότοπος ελέγχθηκε τελευταία φορά στις 5 Δεκεμβρίου 2023.

Σύνταξη της παρούσας δήλωσης

Η παρούσα δήλωση αναθεωρήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2023.

Η δήλωση βασίζεται σε εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος ιστοσελίδων από εμπειρογνώμονα ειδικευμένο σε θέματα προσβασιμότητας της IAAP, που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση συνδυασμού χειροκίνητων και αυτοματοποιημένων δοκιμών.

Ανατροφοδότηση

Οι παρατηρήσεις σας σχετικά με την προσβασιμότητα του ιστότοπου «Γωνιά μάθησης» είναι ευπρόσδεκτες. Ενημερώστε μας αν αντιμετωπίσετε εμπόδια προσβασιμότητας:

 • Τηλ.: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Έντυπο επικοινωνίας: Επικοινωνήστε γραπτά μαζί μας (παρακαλείστε να μην παράσχετε ευαίσθητες πληροφορίες στο έντυπο, π.χ. πληροφορίες που ενδέχεται να αποκαλύπτουν προσωπικά οικονομικά στοιχεία ή πληροφορίες σχετικές με την υγεία σας ή οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο θέμα).

Προσπαθούμε να απαντούμε στις παρατηρήσεις εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος από την αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής.

Συμβατότητα με προγράμματα περιήγησης και υποστηρικτική τεχνολογία

Ο ιστότοπος «Γωνιά μάθησης» έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να είναι συμβατός με τις ακόλουθες ευρύτερα χρησιμοποιούμενες υποστηρικτικές τεχνολογίες:

 • την τελευταία έκδοση των προγραμμάτων περιήγησης Google Chrome και Apple Safari,
 •  σε συνδυασμό με τις τελευταίες εκδόσεις των JAWS, NVDA, VoiceOver και TalkBack.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η προσβασιμότητα του ιστότοπου «Γωνιά μάθησης» βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες προκειμένου να λειτουργεί με τον συγκεκριμένο συνδυασμό προγράμματος περιήγησης και τυχόν υποστηρικτικών τεχνολογιών ή πρόσθετων εγκατεστημένων στον υπολογιστή σας:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε τον ιστότοπο «Γωνιά μάθησης» προσβάσιμο, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί, τους οποίους προσπαθούμε να διορθώσουμε. Ακολουθεί περιγραφή γνωστών περιορισμών και πιθανών λύσεων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα που δεν αναφέρεται παρακάτω.

Γνωστοί περιορισμοί στον ιστότοπο «Γωνιά μάθησης»:

 • Προσβασιμότητα μενού πλοήγησης: Μέρος του περιεχομένου δεν έχει κωδικοποιηθεί σωστά για να παρέχεται η καλύτερη εμπειρία με χρήση αναγνώστη οθόνης. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό έως τον Μάρτιο του 2024.
 • Φόρμα υποβολής παρατηρήσεων – μηνύματα σφάλματος: Τα μηνύματα σφάλματος στη φόρμα υποβολής παρατηρήσεων δεν συνδέονται με το πεδίο στο οποίο εντοπίστηκε το σφάλμα και δεν υποδεικνύουν σαφώς το πεδίο αυτό. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό εντός του 2024.
 • Λεζάντες βίντεο: Ορισμένα από τα βίντεό μας δεν έχουν λεζάντες. Εργαζόμαστε συνεχώς για να προσθέσουμε λεζάντες σε περισσότερα βίντεο.
 • Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο – προσβασιμότητα πληκτρολογίου: Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα όσον αφορά την προσβασιμότητα του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο από το πληκτρολόγιο (κατά την επιλογή της γλώσσας λεζάντας από το μενού, δεν είναι δυνατή η χρήση των πλήκτρων βέλους για τη μετάβαση από τη μία γλώσσα στην άλλη· αυτό μπορεί να γίνει μόνο με το πλήκτρο TAB).
 • Ιεράρχηση επικεφαλίδων: Σε ορισμένες σελίδες το περιεχόμενο δεν παρουσιάζεται οργανωμένο με ιεραρχημένες επικεφαλίδες. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό έως τον Μάρτιο του 2024.
 • Συρόμενο κουμπί captcha: Έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν προβλήματα με την εστίαση πληκτρολόγησης του συρόμενου κουμπιού. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό εντός του 2024. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το συρόμενο κουμπί captcha δεν είναι προσβάσιμο στους χρήστες με κώφωση-τύφλωση.
 • Χρονολόγιο της ΕΕ — κουίζ Η EΕ & ΕΓΩ: δεν είναι προσβάσιμα μόνο με πληκτρολόγιο και ορισμένα περιεχόμενα έχουν χαμηλή χρωματική αντίθεση. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό έως το 2024.
 • Παιχνίδια: Τα περισσότερα παιχνίδια δεν είναι πλήρως προσβάσιμα στους χρήστες αναγνώστη οθόνης, δεν περιέχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις κειμένου και δεν είναι προσβάσιμα μόνο με πληκτρολόγιο. Μέρος των περιεχόμενων έχει χαμηλή χρωματική αντίθεση. Ορισμένα παιχνίδια προσφέρουν εκτυπώσιμες εκδόσεις σε μορφότυπο PDF, οι οποίες δεν είναι πλήρως προσβάσιμες. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε τα προβλήματα αυτά έως το 2025.