Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Learning corner

Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικότητας για τον ιστότοπο «Γωνιά μάθησης»

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας

Πράξη επεξεργασίας: Γωνιά μάθησης

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων: Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, Διεύθυνση Α, μονάδα A.2

Στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-03612

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: Επιτροπή) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Η Επιτροπή συλλέγει και στη συνέχεια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας εξηγεί τους λόγους για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο συλλογής, χειρισμού και προστασίας όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι εν λόγω πληροφορίες και τα δικαιώματα που έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, διευκρινίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Επιτροπή κατά τη διαχείριση των υπηρεσιών της «Γωνιάς μάθησης», την οποία διαχειρίζονται η Μονάδα A.2 της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι μονάδες που είναι αρμόδιες για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που σχετίζονται με τη Γωνιά μάθησης στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία ή τμήμα της Επιτροπής.

Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Γωνιά μάθησης είναι ένας ιστότοπος που παρέχει εκπαιδευτικό υλικό και υπηρεσίες, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην ανακάλυψη της ΕΕ με ψυχαγωγικό τρόπο. Η Γωνιά μάθησης απευθύνεται κυρίως στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στους εκπαιδευτικούς τους, και αποτελεί αποθετήριο παιχνιδιών, κουίζ, μαθησιακού και διδακτικού υλικού που επικεντρώνονται στην ΕΕ και στα οφέλη της για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τον ιστότοπο διαχειρίζεται η Μονάδα «Συντακτική υπηρεσία και στοχευμένη προβολή» της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται στην οικειοθελή εγγραφή του οικείου χρήστη. Δεδομένα συλλέγονται για τη διευκόλυνση της λειτουργίας και της διαχείρισης των διαδικτυακών υπηρεσιών της Γωνιάς μάθησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται:

 • παιχνίδια, διαγωνισμοί και αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς·
 • διαδικτυακό φόρουμ για τους εγγεγραμμένους χρήστες·
 • σύνδεσμος προς διαδικτυακό κατάστημα, το οποίο παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να παραγγέλνουν εκδόσεις απευθείας από τον ιστότοπο της Γωνιάς μάθησης (DPR-EC-00449
 • δελτίο υποβολής παρατηρήσεων, το οποίο οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να χρησιμοποιούν για να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά με τις σελίδες που επισκέφθηκαν, να αναφέρουν σφάλματα/τεχνικά προβλήματα και να στέλνουν αυθόρμητα σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο. Οι επισκέπτες που αλληλεπιδρούν με τον τρόπο αυτόν καλούνται να παράσχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορούν, αν χρειαστεί, να ζητηθούν από αυτούς διευκρινίσεις και να μπορούν να απαντηθούν οι ερωτήσεις τους (DPR-EC-01064).

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, διότι:

 1. έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725].

Για ειδικές δραστηριότητες επεξεργασίας, απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 15 και το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η συγκατάθεση πρέπει να είναι ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει.

Έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας απευθείας από εσάς, κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες της Γωνιάς μάθησης·

 1. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725].

Σύμφωνα με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον οικονομικό έτος, οι πράξεις επεξεργασίας που συνδέονται με τη διαχείριση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της Γωνιάς μάθησης και άλλων εργαλείων πολυμέσων και επικοινωνίας που αφορούν την Ένωση, προς τον σκοπό της παροχής σε όλους τους πολίτες γενικών πληροφοριών σχετικά με το έργο των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, είναι καθήκον δημόσιας υπηρεσίας που απορρέει από τα προνόμια της Επιτροπής σε θεσμικό επίπεδο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία;

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται όταν χρησιμοποιείται κάποια από τις υπηρεσίες της Γωνιάς μάθησης: ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, χώρα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση (σε περίπτωση που ο χρήστης παραγγείλει εκδόσεις), και επιγραμμικά αναγνωριστικά στοιχεία (μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, διεύθυνση IP και/ή αναγνωριστικό cookie).

Οι κατηγορίες δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εφαρμογή EU Login περιγράφονται στο αντίστοιχο μητρώο της DIGIT (αριθ. αναφ. DPR-EC-03817 της υπηρεσίας διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης ).

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να συμμετάσχετε και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στη λήψη περισσότερων πληροφοριών και στην επικοινωνία με σκοπό την αναζήτηση διευκρινήσεων και την παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις που έχετε θέσει. Αν επιλέξετε να συμμετάσχετε, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την περαιτέρω επικοινωνία (δηλ. το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας).

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε να συμμετάσχετε και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, αν επιθυμείτε να παραγγείλετε εκδόσεις απευθείας από τον ιστότοπο της Γωνιάς μάθησης. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα που θα υποβληθούν σε επεξεργασία θα περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου σας, καθώς και την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποστολή των εκδόσεων που επιθυμείτε να παραγγείλετε.

Αν επιλέξετε να συμμετάσχετε και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας προκειμένου να λάβετε μέρος σε διαγωνισμό, τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα είναι τα απολύτως απαραίτητα για την αποτελεσματική διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα προσδιορίζονται με σαφήνεια.

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να συμμετάσχετε και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε φόρουμ. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα που θα υποβληθούν σε επεξεργασία θα είναι μόνο το όνομα χρήστη που απαιτείται για τη συμμετοχή σας στο φόρουμ.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να κοινοποιήσει συγκεντρωτικές ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες σε άλλες διευθύνσεις της Επιτροπής και/ή άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή τρίτους για σκοπούς αρχειοθέτησης ή στατιστικούς σκοπούς.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

5.1. Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται, όταν χρησιμοποιείται κάποια από τις υπηρεσίες της Γωνιάς μάθησης

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο υπάρχει η ανάγκη πραγματοποίησης ενεργειών σε συνέχεια κάποιας από τις υπηρεσίες της Γωνιάς μάθησης οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη του/των σκοπού/-ών της επεξεργασίας, αλλά όχι για περισσότερο από δύο (2) έτη από την ημερομηνία υποβολής των δεδομένων.

5.2 Εκθέσεις, έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων ARES, που τηρεί η ΓΔ Επικοινωνίας

Όλα τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούν την καθημερινή αλληλογραφία και οι εκθέσεις που περιέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων ARES, φυλάσσονται για διάστημα δέκα (10) ετών, σύμφωνα με τον κοινό, σε επίπεδο Επιτροπής, κατάλογο διατήρησης των φακέλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [SEC(2019)900/2]. Αρχειοθετούνται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Επιτροπής και αποθηκεύονται στο ARES (Advanced Records System – προηγμένο σύστημα αρχείων) υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας (βλ. αρχείο επεξεργασίας DPR-EC-00536 Διαχείριση, βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη φύλαξη των εγγράφων της Επιτροπής).

Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, τηλεφορτωθείσες δέσμες δεδομένων κ.τ.λ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της Επιτροπής. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (EΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Επιτροπής δεσμεύονται από ειδική συμβατική ρήτρα για κάθε πράξη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της Επιτροπής, καθώς και από τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου που απορρέουν από τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΓΚΠΔ).

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας στο διαδίκτυο και των κινδύνων απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων ή άνευ αδείας πρόσβασης σε δεδομένα, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου που παρουσιάζει η επεξεργασία και της φύσης των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν εύλογη ανάγκη γνώσης για τους σκοπούς της εν λόγω πράξης επεξεργασίας.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό των οργάνων της ΕΕ και των εξωτερικών της συνεργατών που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της εν λόγω πράξης επεξεργασίας, σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης γνώσης». Το εν λόγω προσωπικό υπέχει νόμιμες και, όταν απαιτείται, πρόσθετες συμβατικές υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου.

Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Επιτροπής έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από χρήστες κατά τη χρήση κάποιας από τις υπηρεσίες της Γωνιάς γνώσης, προκειμένου να εκτελέσει συναφείς ενέργειες σε συνέχεια της υπηρεσίας.

Όταν το αίτημα αφορά εκδόσεις, το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του χρήστη διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ, η οποία αποστέλλει τις ζητηθείσες εκδόσεις μέσω εξωτερικού συνεργάτη της (βλέπε: DPR-EC-00449)·

Κατά περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που παρείχαν χρήστες υπηρεσίας της Γωνιάς γνώσης μπορεί να αποσταλούν σε εξωτερικό συνεργάτη, στη βάση της ανάγκης του γνώσης. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, αν η Επιτροπή αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την εκτέλεση ενεργειών σε συνέχεια των παρατηρήσεων που υποβάλλουν οι χρήστες ή την παροχή υπηρεσιών για τη διευκόλυνση του συντονισμού του φόρουμ.

Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (EΕ) 2018/1725. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας, μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα [άρθρο 17 του κανονισμού (EΕ) 2018/1725]·
 • το δικαίωμα διόρθωσης, σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή [άρθρο 18 του κανονισμού (EΕ) 2018/1725]·
 • το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων [άρθρο 19 του κανονισμού (EΕ) 2018/1725]·
 • κατά περίπτωση, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων [άρθρο 20 του κανονισμού (EΕ) 2018/1725]·
 • δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 22 του κανονισμού (EΕ) 2018/1725).

Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρούσα πράξη επεξεργασίας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με κοινοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η απόσυρση της συγκατάθεσής σας δεν θα θίξει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων, ή σε περίπτωση διαφωνίας με αυτόν, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Αν είναι αναγκαίο, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παραθέστε την περιγραφή τους (δηλ. τα στοιχεία αναφοράς της εγγραφής που παρατίθενται στο σημείο 10) στην αίτησή σας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, αν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή ζητήματα που σας ανησυχούν, ή αν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, Μονάδα Α.2 (COMM-A2atec [dot] europa [dot] eu (COMM-A2[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμού (EΕ) 2018/1725, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICERatec [dot] europa [dot] eu (DATA-PROTECTION-OFFICER[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 έχουν προσβληθεί λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)).

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των διενεργούμενων από την Επιτροπή πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του υπευθύνου προστασίας δεδομένων με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-03612.