Pereiti prie pagrindinio turinio
Learning corner

Mokymosi kampelis. Pareiškimas apie privatumo apsaugą

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Šiame pareiškime dėl privatumo pateikiama informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą

Duomenų tvarkymo operacija – Mokymosi kampelis

Duomenų valdytojas – Komunikacijos generalinio direktorato A direktorato A.2 skyrius

Registracijos numeris – DPR-EC-03612

Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame pateikiami ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą yra susijęs su Komisijos asmens duomenų tvarkymu tvarkant Mokymosi kampelio paslaugas, kurias administruoja Europos Komisijos Komunikacijos generalinio direktorato A.2 skyrius ir už duomenų tvarkymo veiklą, susijusią su Mokymosi kampeliu, atsakingi kompetentingo Komisijos padalinio ar tarnybos skyriai.

Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mokymosi kampelis yra interneto svetainė, kurioje visomis ES oficialiosiomis kalbomis siūloma mokomoji medžiaga ir paslaugos, skirtos patraukliais būdais įgyti naujų žinių apie ES. Mokymosi kampelis daugiausia skirtas pradinės ir vidurinės mokyklos moksleiviams ir jų mokytojams, jame galima rasti žaidimų, testų, mokymosi ir mokymo medžiagos apie ES ir jos naudą Europos piliečiams. Šią interneto svetainę tvarko Europos Komisijos Komunikacijos generalinio direktorato Dokumentų rengimo ir tikslinės komunikacijos skyrius.

Asmens duomenys tvarkomi atitinkamiems naudotojams savanoriškai užsiregistravus svetainėje. Duomenys renkami tam, kad Mokymosi kampelio internetinės paslaugos veiktų sklandžiai ir jas būtų galima lengviau valdyti. Šios paslaugos gali būti:

 • žaidimai, konkursai, bendravimas su konkurso dalyviais;
 • registruotų naudotojų internetinis forumas;
 • nuoroda į internetinę parduotuvę, kad naudotojai leidinius galėtų užsakyti tiesiai Mokymosi kampelio svetainėje (DPR-EC-00449);
 • atsiliepimų forma, kurioje svetainės lankytojai gali pateikti atsiliepimus apie aplankytus puslapius, pranešti apie klaidas ir (arba) techninius nesklandumus, pateikti savanoriškas pastabas dėl turinio. Taip bendraujančių lankytojų prašoma pateikti savo e. pašto adresą, kad prireikus būtų galima jų paprašyti paaiškinimo arba atsakyti į jų klausimus (DPR-EC-01064).

Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome, nes:

 1. davėte sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies d punktas).

Konkrečiai duomenų tvarkymo veiklai reikalingas jūsų sutikimas. Pagal Reglamento (ES) 2018/1725 3 straipsnio 15 dalį ir 7 straipsnį sutikimas turi būti duotas informuoto subjekto laisva valia, jis turi būti konkretus ir nedviprasmiškas.

Jūsų sutikimą gavome tiesiogiai iš jūsų tada, kai užsisakėte Mokymosi kampelio paslaugas;

 1. tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar organui pavestus viešosios valdžios įgaliojimus (Reglamento 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies a punktas).

Pagal einamųjų finansinių metų bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą valdymo veikla, susijusi su Mokymosi kampelio šviečiamosiomis paslaugomis ir kitomis multimedijų ir komunikacijos apie Sąjungą priemonėmis, skirtomis visiems piliečiams teikti bendro pobūdžio informaciją apie Sąjungos institucijų darbą, yra su Komisijos prerogatyvomis instituciniu lygiu susijusi viešųjų tarnybų užduotis, kaip numatyta 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1), 58 straipsnio 2 dalyje.

Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

Renkame šiuos asmens duomenis, pateiktus naudojantis viena iš Mokymosi kampelio paslaugų: vardą, pavardę, naudotojo vardą, šalį, telefono numerį, e. pašto adresą, pašto adresą (jei naudotojas užsako leidinius), interneto identifikatorius (įrenginio ID, IP adresą ir (arba) slapuko identifikacijos kodą).

„EU Login“ programos tvarkomų duomenų kategorijos aprašytos atitinkamame DIGIT įraše (žr. Tapatumo ir prieigos valdymo sistemos pareiškimą dėl privatumo DPR-EC-03817).

Jūs galite duoti sutikimą gauti daugiau informacijos ir leisti su jumis susisiekti dėl patikslinimų ar atsakymų į užduotus klausimus. Jums pasirinkus šią galimybę, mes renkame ir tvarkome tik tuos duomenis, kurie būtini norint palaikyti tolesnį kontaktą (t. y. jūsų vardą, pavardę ir e. pašto adresą).

Jūs taip pat turite galite duoti sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, jei norite užsakyti leidinių tiesiai iš Mokymosi kampelio interneto svetainės. Tokiu atveju tvarkomi duomenys bus jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, taip pat pašto adresas, kuris reikalingas jūsų pageidaujamiems leidiniams išsiųsti.

Jei nuspręsite leisti tvarkyti savo duomenis, nes norėsite dalyvauti konkurse, bus renkami tie jūsų duomenys, kurių būtinai reikia tam, kad konkursas vyktų sklandžiai. Šie duomenys bus aiškiai nurodyti.

Galų gale, galite nuspręsti duoti sutikimą, jei norite dalyvauti forume. Šiuo atveju bus tvarkomas tik naudotojo vardas, kurio reikia norint dalyvauti forume.

Duomenų valdytojas gali dalytis apibendrinta informacija arba informacija, iš kurios pašalinta asmeninė informacija, su kitais Komisijos direktoratais ir (arba) kitomis ES institucijomis arba trečiosiomis šalimis archyvavimo arba statistikos tikslais.

Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

5.1. Asmens duomenys, pateikti naudojantis viena iš Mokymosi kampelio paslaugų

Asmens duomenys saugomi tol, kol būtina užtikrinti tolesnius veiksmus, susijusius su viena iš Mokymosi kampelio paslaugų, dėl kurių reikia tvarkyti asmens duomenis, bet ne ilgiau nei dvejus (2) metus nuo duomenų pateikimo dienos.

5.2. Ataskaitos, popieriniai ir elektroniniai įrašai, išskaitant COMM GD saugomus ARES įrašus.

Vadovaujantis Bendruoju Komisijos bylų saugojimo terminų sąrašu (SEC(2019)900/2), visi popieriniai ir elektroniniai įrašai, susiję su kasdiene korespondencija ir ataskaitomis, kuriose yra suvestinių duomenų, įskaitant ARES įrašus, saugomi dešimt (10) metų. Jie bus suarchyvuoti laikantis Komisijos teisinės sistemos nuostatų ir saugomi ARES („Advanced Records System“), už tai atsakingas Generalinis sekretoriatas (daugiau informacijos žr. apraše „Komisijos dokumentų valdymas ir (trumpalaikis bei vidutinės trukmės laikotarpio) saugojimas“, DPR-EC-00536).

Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?

Visi elektroniniai asmens duomenys (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų rinkiniai ir pan.) saugomi Komisijos serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Komisijos rangovai, tvarkydami jūsų duomenis Komisijos vardu, įpareigoti laikytis konkrečių sutarties sąlygų ir konfidencialumo prievolių, kylančių iš 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (BDAR).

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas tinklo saugumas ir mažinama duomenų praradimo, jų keitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį juos žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

Kam prieinami ir kam atskleidžiami jūsų asmens duomenys?

Susipažinti su jūsų asmens duomenimis gali įgalioti ES institucijų darbuotojai ir už šią duomenų tvarkymo operaciją atsakingi Komisijos rangovai, remiantis būtinumo žinoti principu. Šie darbuotojai ir rangovai laikosi teisiškai privalomų ir prireikus papildomų konfidencialumo susitarimų.

Įgalioti Komisijos darbuotojai turi prieigą prie asmens duomenų, kuriuos pateikė naudotojas naudodamasis viena iš Mokymosi kampelio paslaugų, kad galėtų atlikti tolesnius susijusius veiksmus.

Jei pateikiama užklausa dėl leidinių, naudotojo vardas, pavardė, pašto adresas ir telefono numeris perduodami ES leidinių biurui, kuris per savo rangovą išsiunčia užsakytus leidinius. (žr. DPR-EC-00449);

Prireikus, rangovas gali gauti Mokymosi kampelio paslaugų naudotojo asmens duomenis, remiantis būtinumo žinoti principu. Pavyzdžiui, jei Komisija sudaro sutartį dėl rangovo paslaugų dėl tolesnių, su atsiliepimais susijusių veiksmų, arba pagalbos moderuoti forumo diskusijas.

Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Kaip duomenų subjektas turite konkrečių teisių pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius). Vykdant šią duomenų tvarkymo operaciją galite naudotis šiomis teisėmis:

 • teise susipažinti su savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2018/1725 17 straipsnis);
 • teise reikalauti ištaisyti jūsų asmens duomenis, jei jie netikslūs arba neišsamūs (Reglamento (ES) 2018/1725 18 straipsnis);
 • teise reikalauti ištrinti savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2018/1725 19 straipsnis);
 • prireikus, teise apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2018/1725 20 straipsnis);
 • teise į duomenų perkeliamumą (Reglamento (ES) 2018/1725 22 straipsnis).

Jei davėte Europos Komisijai sutikimą dėl šios duomenų tvarkymo operacijos, galite bet kuriuo metu jį atšaukti, pranešę apie tai duomenų valdytojui. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo operacijų, atliktų iki jums atšaukiant sutikimą, teisėtumui.

Kad pasinaudotumėte savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami 9 skyriuje.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena arba keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašą (pavyzdžiui, registracijos numerį (-ius), kaip nurodoma 10 skyriuje).

Kontaktinė informacija

Duomenų valdytojas

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų arba abejonių, arba jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją (Komunikacijos generalinio direktorato A.2 skyrių (COMM-A2atec [dot] europa [dot] eu).

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną DATA-PROTECTION-OFFICERatec [dot] europa [dot] eu (DATA-PROTECTION-OFFICER[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite pateikti jam skundą) (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Su šiuo registru susipažinti galima adresu http://ec.europa.eu/dpo-register

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu DPR-EC-03612.