Pāriet uz galveno saturu
Learning corner

Privātuma aizsardzības paziņojums attiecībā uz mācību stūrīti

JŪSU PERSONDATU AIZSARDZĪBA

Šajā paziņojumā par privātumu ir sniegta informācija par
jūsu persondatu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādes darbība: tīmekļvietne “Mācību stūrītis”

Datu pārzinis: Komunikācijas ģenerāldirektorāts, A direktorāts, A.2. nodaļa

Atsauces numurs: DPR-EC-03612

Ievads

Eiropas Komisija (turpinājumā “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija persondatus vāc un tālāk apstrādā atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz persondatu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidroti visu sniegto persondatu apstrādes iemesli un tas, kā tie tiek vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Ir sniegta arī kontaktinformācija, ko var izmantot saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura var vērsties, ja vēlaties izmantot savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz persondatu apstrādi, ko Komisija veic saistībā ar tīmekļvietnes “Mācību stūrītis” pakalpojumiem , kurus pārvalda Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāta A.2. nodaļa un nodaļas, kas atbildīgas par tīmekļvietnes “Mācību stūrītis” datu apstrādes darbībām kompetentajā Komisijas departamentā vai dienestā.

Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus

“Mācību stūrītis” ir tīmekļvietne, kurā pieejami izglītojoši materiāli un pakalpojumi visās ES oficiālajās valodās un kura ir veltīta ES iepazīšanai aizraujošā veidā. “Mācību stūrītis” ir paredzēts galvenokārt pamatskolas un vidusskolas skolēniem un viņu skolotājiem, un tajā ir pieejamas spēles, viktorīnas un mācību materiāli par ES, kas informē par priekšrocībām, ko Eiropas Savienība sniedz Eiropas iedzīvotājiem. Tīmekļvietni pārvalda Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāta Redakcionālā dienesta un mērķvirzītu informatīvu pasākumu nodaļa.

Persondatu apstrādes pamatā ir attiecīgā lietotāja brīvprātīga reģistrācija. Datus vāc, lai atvieglotu tīmekļvietnes “Mācību stūrītis” tiešsaistes pakalpojumu darbību un pārvaldību; šie pakalpojumi var ietvert:

 • spēles, konkursus un saziņu ar šo konkursu dalībniekiem;
 • tiešsaistes forumu reģistrētiem lietotājiem;
 • saiti uz tīmekļvietni, kurā lietotāji var pasūtīt publikācijas tieši no “Mācību stūrīša” (DPR-EC-00449);
 • atsauksmju veidlapu, kurā vietnes apmeklētāji var sniegt atsauksmes par apmeklētajām lapām, ziņot par kļūmēm/tehniskām problēmām un nosūtīt komentārus par saturu. Apmeklētāji, kas šādā veidā sadarbojas, tiek aicināti norādīt e-pasta adresi, lai vajadzības gadījumā viņiem varētu lūgt paskaidrojumus un atbildēt uz viņu jautājumiem (DPR-EC-01064).

Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu persondatus apstrādājam tāpēc, ka:

 1. esat devis piekrišanu tam, ka tos apstrādā vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts).

Konkrētām apstrādes darbībām ir vajadzīga datu subjekta piekrišana. Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 15. punktā un 7. pantā noteikts, ka piekrišanai jābūt brīvi sniegtai, konkrētai, apzinātai un viennozīmīgai.

Esam saņēmuši jūsu piekrišanu tieši no jums “Mācību stūrīša” pakalpojumu abonēšanas brīdī;

 1. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenotu Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Regulas 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Saskaņā ar Eiropas Savienības pašreizējā finanšu gada vispārējo budžetu apstrādes darbības, kas saistītas ar “Mācību stūrīša” izglītības pakalpojumu un citu ar Eiropas Savienību saistītu multivides un komunikācijas līdzekļu pārvaldību, lai visiem pilsoņiem sniegtu vispārēju informāciju par Savienības iestāžu darbu, ir sabiedriska pakalpojuma sniegšanas uzdevums, kas izriet no Komisijas institucionālā līmeņa prerogatīvām, kā paredzēts 58. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

Kādus persondatus mēs vācam un tālāk apstrādājam

Mēs vācam persondatus, kurus sniedz, kad tiek izmantoti “Mācību stūrīša” pakalpojumi: vārds, uzvārds, lietotājvārds, valsts, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese (ja lietotājs pasūta publikācijas) un tiešsaistes identifikatori (ierīces ID, IP adrese un/vai sīkdatnes identifikators).

Lietotnes “EU Login” apstrādāto datu kategorijas ir aprakstītas attiecīgajā Eiropas Komisijas Informātikas ģenerāldirektorāta (DIGIT ĢD) ierakstā (sk. Identitātes un piekļuves pārvaldības dienests, atsauce DPR-EC-03817).

Jums ir iespēja piekrist papildu informācijas saņemšanai un tam, ka mēs ar jums sazināmies, lai lūgtu paskaidrojumus vai atbildētu uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Piekrišanas gadījumā mēs vācam un apstrādājam tikai tos datus, kas ir vajadzīgi turpmākai saziņai (t. i., jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi).

Tāpat jūsu piekrišana tiks lūgta jūsu datu apstrādei, ja vēlaties pasūtīt publikācijas tieši no “Mācību stūrīša” tīmekļvietnes. Šādā gadījumā apstrādātie dati ietvers jūsu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī jūsu pasta adresi, kas vajadzīga, lai nosūtītu publikācijas, kuras vēlaties pasūtīt.

Ja piekrītat savu datu apstrādei, lai piedalītos konkursā, tiks vākti dati, kas nepieciešami konkursa efektīvai norisei, un tie tiks skaidri precizēti.

Visbeidzot, jūsu piekrišana jūsu datu apstrādei ir nepieciešama, ja vēlaties piedalīties forumā. Šādā gadījumā apstrādātie dati ietvers tikai lietotājvārdu, kas vajadzīgs, lai piedalītos forumā.

Datu pārzinis var apkopotu vai anonimizētu informāciju nodot citiem Komisijas direktorātiem un/vai citām ES iestādēm vai trešām pusēm arhivēšanai vai statistikas vajadzībām.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus

5.1. Persondati, kas sniegti, izmantojot “Mācību stūrīša” pakalpojumus

Persondatus glabā tik ilgi, kamēr turpmākas darbības saistībā ar kādu no “Mācību stūrīša” pakalpojumiem ir vajadzīgas attiecīgo persondatu apstrādes nolūkam(-iem), un ne ilgāk kā divus (2) gadus pēc datu iesniegšanas dienas.

5.2. Ziņojumi, ieraksti papīra un elektroniskā formātā, tostarp ieraksti lietotnē ARES, kurus glabā COMM ĢD

Visus ikdienas sarakstes ierakstus papīra un elektroniskā formātā un visus ziņojumus, kas satur apkopotus datus, tostarp ierakstus sistēmā ARES, saskaņā ar Komisijas saglabājamo dokumentu vienoto sarakstu (SEC(2019)900/2) glabā desmit (10) gadus. Šos dokumentus arhivēs saskaņā ar Komisijas tiesisko regulējumu un glabās sistēmā ARES (Advanced Records System), par ko atbild Ģenerālsekretariāts (plašāku informāciju varat atrast apstrādes darbībā “Komisijas dokumentu īstermiņa un vidēja termiņa pārvaldība un saglabāšana”, atsauces numurs: DPR-EC-00536).

Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus

Visi persondati elektroniskā formātā (e-pasti, dokumenti, datubāzes, augšupielādēti dati utt.) glabājas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Komisijas darbuzņēmējiem ir saistoša līguma īpaša klauzula par persondatu apstrādi Komisijas uzdevumā un konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumi, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (VDAR).

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar datu apstrādi un apstrādāto persondatu būtību saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž

Jūsu persondatiem var piekļūt pilnvarotie ES iestāžu darbinieki un darbuzņēmēji , kas ir atbildīgi par šīs apstrādes darbības veikšanu, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki un darbuzņēmēji ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Persondatiem, ko sniedz lietotājs, kurš izmanto kādu no “Mācību stūrīša” pakalpojumiem, Komisijas pilnvaroti darbinieki var piekļūt, lai veiktu turpmākas darbības, kas saistītas ar šo apstrādes darbību.

Ja pieprasījums attiecas uz publikācijām, lietotāja vārdu, uzvārdu, pasta adresi un tālruņa numuru nosūta ES Publikāciju birojam, kas ar darbuzņēmēja starpniecību nosūta pieprasītās publikācijas. (Sk.: DPR-EC-00449).

“Mācību stūrīša” pakalpojumu lietotāja sniegtus persondatus darbuzņēmējs attiecīgā gadījumā var saņemt, pamatojoties uz vajadzību zināt. Piemēram, ja Komisija to nolīgst, lai sekotu līdzi atsauksmēm vai palīdzētu vadīt forumu.

Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības. Attiecībā uz šo apstrādes darbību jūs varat izmantot šādas tiesības:

 • tiesības piekļūt saviem persondatiem (Regulas (ES) 2018/1725 17. pants);
 • tiesības labot savus persondatus, ja tie ir nepareizi vai nepilnīgi (Regulas (ES) 2018/1725 18. pants);
 • tiesības dzēst savus persondatus (Regulas (ES) 2018/1725 19. pants);
 • attiecīgā gadījumā tiesības ierobežot jūsu persondatu apstrādi (Regulas (ES) 2018/1725 20. pants);
 • tiesības uz datu pārnesamību (Regulas (ES) 2018/1725 22. pants).

Ja esat Eiropas Komisijai devis piekrišanu attiecībā uz pašreizējo datu apstrādes darbību, jūs to varat atsaukt jebkurā laikā, par to paziņojot datu pārzinim. Atsaukums neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas veikta, pirms jūs atsaucāt savu piekrišanu.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai — konflikta gadījumā — ar datu aizsardzības speciālistu. Ja vajadzīgs, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet 9. sadaļā sniegto kontaktinformāciju.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, aprakstiet tās savā pieprasījumā (piemēram, miniet atsauces numuru, kā norādīts 10. sadaļā).

Kontaktinformācija

Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini, Komunikācijas ģenerāldirektorāta A.2. nodaļu, izmantojot šādu adresi: COMM-A2atec [dot] europa [dot] eu (COMM-A2[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Komisijas datu aizsardzības speciālists (DPO)

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu:DATA-PROTECTION-OFFICERatec [dot] europa [dot] eu (DATA-PROTECTION-OFFICER[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDPS)

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, piemēram, iesniegt viņam sūdzību (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)), ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725.

Kur var atrast sīkāku informāciju

Komisijas datu aizsardzības speciālists (DPO) publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir dokumentētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt šajā saitē: http://ec.europa.eu/dpo-register

Šī konkrētā apstrādes darbība DPO publiskajā reģistrā ir iekļauta ar šādu atsauci: DPR-EC-03612.