Direct naar de inhoud
Learning corner

Privacyverklaring voor de Leerhoek

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Deze privacyverklaring geeft informatie over
de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking: Leerhoek

Verwerkingsverantwoordelijke: Directoraat-generaal Communicatie, directoraat A, eenheid A.2

Referentienummer: DPR-EC-03612

Inleiding

De Europese Commissie (hierna "de Commissie") verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren. De Commissie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001.

In deze privacyverklaring leest u waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en beschermen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft. U vindt hierin de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, bij wie u terecht kunt als u van uw rechten gebruik wilt maken, de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de Commissie bij het beheer van de diensten van de Leerhoek, onder verantwoordelijkheid van directoraat-generaal Communicatie, eenheid A.2 en door de eenheden die binnen de bevoegde dienst van de Commissie verantwoordelijk zijn voor de verwerkingsactiviteiten in verband met de Leerhoek.

Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

De Leerhoek is een website met lesmateriaal en educatieve diensten, die de EU op een onderhoudende manier onder de aandacht brengt. De site is in alle officiële talen van de EU beschikbaar. De Leerhoek is vooral bedoeld voor leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs en hun leerkrachten. Zij vinden er allerlei spelletjes, quizzen en lesmateriaal over de EU en de voordelen van de EU voor de Europese burgers. De website wordt beheerd door de eenheid Redactie en publieksinformatie van directoraat-generaal Communicatie van de Europese Commissie.

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de vrijwillige registratie van de betrokken gebruiker. Er worden gegevens verzameld ter bevordering van de werking en het beheer van de onlinediensten van de Leerhoek, waaronder

 • spelletjes, wedstrijden en interactie met deelnemers aan wedstrijden,
 • een onlineforum voor geregistreerde gebruikers,
 • een link naar een onlinewinkel waar gebruikers rechtstreeks publicaties kunnen bestellen bij de website van de Leerhoek (DPR-EC-00449),
 • een formulier waarmee bezoekers van de site feedback kunnen geven over de bezochte pagina’s, bugs/technische problemen kunnen melden en inhoudelijk kunnen reageren. Gebruikers die van deze mogelijkheid gebruikmaken, wordt gevraagd hun e-mailadres op te geven, zodat hun zo nodig om toelichting kan worden gevraagd en een antwoord kan worden gegeven op hun vragen (DPR-EC-01064).

Wat is (zijn) de rechtsgrondslag(en) voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:

 1. u daartoe voor een of meer specifieke doeleinden toestemming heeft gegeven (artikel 5, punt 1, onder d), van Verordening (EU) 2018/1725).

Voor bepaalde verwerkingsactiviteiten is uw toestemming vereist. Overeenkomstig artikel 3, punt 15, en artikel 7 van Verordening (EU) 2018/1725 moet de toestemming vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn.

We vragen toestemming van uzelf wanneer u zich op de diensten van de Leerhoek abonneert.

 1. de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van Unie is verleend (artikel 5, lid 1, onder a) van Verordening 2018/1725).

Overeenkomstig de algemene begroting van de Europese Unie voor het lopende begrotingsjaar zijn de verwerkingsactiviteiten in verband met het beheer van de educatieve diensten van de Leerhoek en andere multimediale en communicatie-instrumenten met betrekking tot de Unie met als doel alle burgers te voorzien van algemene informatie over het werk van de instellingen van de Unie, een taak van openbaar belang die voortvloeit uit de prerogatieven van de Commissie op institutioneel vlak, overeenkomstig artikel 58, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en verder verwerkt?

Wij verzamelen de persoonsgegevens die worden verstrekt bij gebruik van een van onze Leerhoek-diensten: naam, gebruikersnaam, land, telefoonnummer, e-mailadres, postadres (ingeval de gebruiker publicaties bestelt) en online-identificatiemiddelen (identificatiekenmerk van apparaat, IP-adres en/of identificatiecode van cookie).

De categorieën gegevens die door de EU Login-applicatie worden verwerkt, worden beschreven in het register van DIGIT (zie Identity & Access Management Service ref. DPR-EC-03817).

U kunt ermee instemmen meer informatie te ontvangen en te worden verzocht om toelichting te verschaffen of antwoord te ontvangen op vragen die u heeft gesteld. Als u hiervoor kiest, verzamelen en verwerken wij uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor verder contact (d.w.z. uw naam en e-mailadres).

U kunt ook instemmen met de verwerking van uw gegevens als u publicaties rechtstreeks bestelt bij de website van de Leerhoek. In dat geval worden onder meer uw naam en telefoonnummer verwerkt, evenals uw postadres, in verband met de verzending van de publicaties die u wilt bestellen.

Als u met de verwerking van uw gegevens instemt om mee te doen aan een wedstrijd, worden alleen die gegevens verzameld die strikt noodzakelijk zijn voor het organiseren van de wedstrijd. Er zal duidelijk worden vermeld om welke gegevens het gaat.

Ten slotte kunt u ook instemmen met de verwerking van uw gegevens om te kunnen deelnemen aan een forum. In dat geval wordt alleen de gebruikersnaam verwerkt die nodig is voor deelname aan het forum.

De verwerkingsverantwoordelijke mag geaggregeerde of niet identificeerbaar gemaakte informatie uitwisselen met andere directoraten van de Commissie en/of andere EU-instellingen of derden voor archivering of statistische doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

5.1. Persoonsgegevens die worden verstrekt bij gebruik van een van onze Leerhoek-diensten

De persoonsgegevens worden bewaard zolang vervolgacties in verband met een van de Leerhoek-diensten nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens, en niet langer dan twee (2) jaar nadat de gegevens zijn ingediend.

5.2. Verslagen, papieren en elektronische bestanden, waaronder ARES-bestanden bewaard door DG COMM

Alle papieren en elektronische gegevens over dagelijkse correspondentie en verslagen met geaggregeerde gegevens, waaronder ARES-bestanden, worden tien (10) jaar bewaard overeenkomstig de Common Commission Level Retention List (SEC(2019)900/2). Zij worden gearchiveerd volgens het rechtskader van de Commissie en opgeslagen in ARES (Advanced Records System) onder de verantwoordelijkheid van het secretariaat-generaal (Meer informatie vindt u onder Beheer en bewaring (korte en middellange termijn) van Commissiedocumenten, ref. DPR-EC-00536).

Hoe beschermen en beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databases, geüploade series gegevens enz.) worden op de servers van de Commissie opgeslagen. Alle verwerkingen worden uitgevoerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

Voor contractanten die namens de Commissie persoonsgegevens verwerken, gelden specifieke contractuele bepalingen en verplichtingen inzake vertrouwelijkheid die voortvloeien uit Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Om uw persoonsgegevens te beschermen, heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen. De technische maatregelen voorzien in een adequaat niveau van netwerkbeveiliging en bescherming van uw gegevens tegen verlies, verandering en ongeoorloofde toegang, gelet op de risico’s van de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens. De organisatorische maatregelen houden in dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen die deze gegevens moeten kennen met het oog op de verwerking hiervan.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden deze meegedeeld?

Uw persoonsgegevens worden toegankelijk gemaakt voor bevoegde medewerkers van de EU-instellingen en de contractanten die verantwoordelijk zijn voor deze verwerking, volgens het "need to know"-beginsel. Deze medewerkers en contractanten zijn gehouden aan hun statutaire en, waar nodig, aanvullende overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid.

De persoonsgegevens die zijn verstrekt door een gebruiker van een Leerhoek-dienst, kunnen door bevoegde personeelsleden van de Commissie worden gebruikt voor daarmee samenhangende follow-up.

Wanneer het verzoek betrekking heeft op publicaties, worden de naam, het postadres en het telefoonnummer van de gebruikers doorgegeven aan het Publicatiebureau van de EU, die de gevraagde publicaties verzendt via zijn contractant. (zie: DPR-EC-00449);

Indien dit relevant is, kan een contractant de door de gebruikers van de Leerhoek-dienst verstrekte persoonsgegevens ontvangen volgens het “need to know”-beginsel. Dit is bijvoorbeeld het geval als de Commissie een beroep doet op contractanten om follow-up te geven aan feedback of te helpen bij het modereren van het forum.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U hebt specifieke rechten als “betrokkene” uit hoofde van hoofdstuk III (artikelen 14 tot 25) van Verordening (EU) 2018/1725. Met betrekking tot de gegevensverwerking kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • het recht van inzage in uw persoonsgegevens (artikel 17 van Verordening (EU) 2018/1725)
 • het recht op rectificatie indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn (artikel 18 van Verordening (EU) 2018/1725)
 • het recht uw persoonsgegevens te wissen (artikel 19 van Verordening (EU) 2018/1725)
 • indien van toepassing, het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 20 van Verordening (EU) 2018/1725)
 • het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (artikel 22 van Verordening (EU) 2018/1725)

Indien u de Europese Commissie toestemming voor deze verwerking heeft gegeven, kunt u die te allen tijde intrekken door de verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis te stellen. De intrekking is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming heeft ingetrokken.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of, in geval van een geschil, met de functionaris voor gegevensbescherming. U kunt zich zo nodig ook wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. De contactgegevens staan vermeld in punt 9.

Geef in uw verzoek aan op welke verwerking(en) uw verzoek betrekking heeft door de in punt 10 genoemde referentie(s) te vermelden.

Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke

Wilt u gebruikmaken van uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 of heeft u vragen, opmerkingen, bezwaren of een klacht in verband met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke: directoraat-generaal Communicatie, eenheid A.2 (COMM-A2atec [dot] europa [dot] eu (COMM-A2[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Commissie

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Verordening (EU) 2018/1725, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (DATA-PROTECTION-OFFICERatec [dot] europa [dot] eu (DATA-PROTECTION-OFFICER[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

U heeft het recht bezwaar te maken (d.w.z. u kunt een klacht indienen) bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)) indien u van mening is dat uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 door de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke zijn geschonden.

Meer informatie

De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie (DPO) publiceert het register van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem gemeld zijn. Dit register kunt u raadplegen op: http://ec.europa.eu/dpo-register

Deze specifieke verwerking is opgenomen in het openbare register van de DPO met de volgende referentie: DPR-EC-03612