Gå direkt till innehållet
Learning corner

Elev- och lärarhörnan – skydd av personuppgifter

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Här kan du läsa om
hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Behandling: Elev- och lärarhörnan

Personuppgiftsansvarig: Generaldirektoratet för kommunikation, direktorat A, enhet A.2

Referens: DPR-EC-03612

Inledning

Europeiska kommissionen är mån om att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter (som upphäver förordning (EG) nr 45/2001).

I det här meddelandet förklarar vi hur och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter, hur de används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Här finns också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga enhet som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter och till dataskyddsombudet och Europeiska datatillsynsmannen.

Nedan beskrivs den behandling av personuppgifter som gäller Elev- och lärarhörnans tjänster och som sköts av EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikation, enhet A.2, och de enheter vid kommissionens behöriga avdelningar eller tjänster som ansvarar för behandling av Elev- och lärarhörnans uppgifter.

Varför och hur behandlar ni mina personuppgifter?

Elev- och lärarhörnan är en webbplats som tillhandahåller undervisningsmaterial och utbildningstjänster på alla officiella EU-språk och som ska sprida kunskap om EU på ett underhållande sätt. Elev- och lärarhörnan riktar sig till främst grundskolans och gymnasiets elever och lärare och innehåller spel, frågesporter och undervisningsmaterial om EU och dess betydelse för vanliga människor. Webbplatsen sköts av enheten för redaktionella tjänster och målgruppsanpassad kommunikation vid kommissionens generaldirektorat för kommunikation.

Behandlingen av personuppgifter grundas på din frivilliga registrering. Vi samlar in uppgifterna för att underlätta driften och skötseln av Elev- och lärarhörnans webbtjänster som bland annat omfattar

 • spel, tävlingar och interaktion med tävlingsdeltagare
 • ett webbforum för registrerade användare
 • en länk för att beställa publikationer direkt på Elev- och lärarhörnans webbplats (DPR-EC-00449)
 • ett webbformulär där du kan ge feedback på webbplatsen, rapportera tekniska problem och lämna synpunkter på innehållet – när du interagerar med oss på det här sättet uppmanar vi dig att lämna en mejladress så att vi kan be om klargöranden och svara på dina frågor (DPR-EC-01064).

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter av följande skäl:

 1. Du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera syften (artikel 5.1 d i förordning (EU) 2018/1725).

För viss behandling krävs ditt samtycke. Enligt artikel 3.15 och artikel 7 i förordning (EU) 2018/1725 ska samtycket vara frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt.

Vi har fått ditt samtycke direkt från dig i och med att du anmälde dig till Elev- och lärarhörnans tjänster.

 1. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i EU-institutionens eller EU-organets myndighetsutövning (artikel 5.1 a i förordning 2018/1725).

Elev- och lärarhörnans utbildningstjänster och andra multimedie- och kommunikationsverktyg avseende EU ska ge alla invånare allmän information om EU-institutionernas arbete. I enlighet med EU:s allmänna budget för det pågående räkenskapsåret är den därmed sammanhängande uppgiftsbehandlingen en form av service till allmänheten som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt artikel 58.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar?

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar när du använder någon av Elev- och lärarhörnans tjänster: namn, användarnamn, land, telefonnummer, mejladress, postadress (om du beställer en publikation) och nätidentifierare (enhets-id, IP-adress och/eller kaka).

De uppgifter som behandlas via EU Login beskrivs i GD Informationstekniks meddelande DPR-EC-03817.

Om du anmäler dig och samtycker till att få mer information och bli kontaktad, kan vi be dig om klargöranden och svara på dina frågor. I så fall samlar vi bara in och behandlar sådana uppgifter som krävs för att kontakta dig (dvs. ditt namn och din mejladress).

Om du vill beställa publikationer direkt på Elev- och lärarhörnans webbplats, behöver du också samtycka till att vi behandlar dina personuppgifter. I så fall behandlar vi ditt namn, ditt telefonnummer och din postadress, så att vi kan skicka de beställda publikationerna.

Ditt samtycke till behandling av personuppgifter behövs också om du vill delta i en tävling. I så fall anger vi tydligt vilka uppgifter vi behöver och samlar bara in de uppgifter som vi behöver för att genomföra tävlingen.

Du behöver också samtycka till behandling av uppgifter för att kunna delta i ett forum. I så fall behandlar vi bara ditt användarnamn för forumet.

Den personuppgiftsansvariga får dela sammanställda eller anonymiserade uppgifter med andra kommissionsdirektorat och/eller andra EU-institutioner eller utomstående parter i arkiverings- eller statistiksyfte.

Hur länge sparar ni uppgifterna?

5.1. Personuppgifter som du lämnar när du använder någon av Elev- och lärarhörnans tjänster

Uppgifterna sparas så länge som vi behöver behandla personuppgifter för att följa upp tjänsten i fråga, dock högst två år.

5.2 Rapporter och skriftliga och elektroniska protokoll, inklusive Ares-protokoll, som sparas av generaldirektorat för kommunikation

Alla skriftliga och elektroniska protokoll om korrespondens och rapporter med sammanslagna data, inklusive Ares-protokoll, sparas i tio år i enlighet med den gemensamma bevarandeförteckningen för kommissionens akter (SEC(2019) 900/2). Uppgifterna arkiveras i enlighet med kommissionens regelverk och sparas i dokumentsystemet Ares under generalsekretariatets ansvar (se meddelandet DPR-EC-00536).

Hur skyddas mina personuppgifter?

Alla personuppgifter i elektroniskt format (t.ex. mejl, dokument, databaser och uppladdade data) sparas på kommissionens egna servrar. Behandlingen måste uppfylla kraven i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.

Kommissionens underleverantörer måste följa en särskild avtalsbestämmelse när de behandlar personuppgifter på uppdrag av kommissionen. De måste också uppfylla sekretesskraven i den allmänna dataskyddsförordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR).

Kommissionen skyddar dina personuppgifter med olika tekniska och organisatoriska åtgärder. De tekniska åtgärderna går ut på att hantera säkerhetsrisker på nätet och risken för dataförlust, ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst, med hänsyn till den risk som behandlingen innebär och de personuppgifter som behandlas. De organisatoriska åtgärderna ska se till att endast behöriga personer med ett legitimt behov av att ta del av uppgifterna får tillgång till dem.

Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

Endast behörig personal från EU-institutionerna eller deras underleverantörer som behandlar eller behöver uppgifterna har tillgång till dem och måste följa regler och eventuella överenskommelser om sekretess.

Behörig kommissionspersonal har tillgång till de personuppgifter som du lämnar när du använder någon av Elev- och lärarhörnans tjänster för att kunna följa upp tjänsten i fråga.

När du beställer publikationer överförs ditt namn, din postadress och ditt telefonnummer till EU:s publikationsbyrå, som skickar publikationerna via sin underleverantör. Vid behov lämnas personuppgifter ut till underleverantörer som får uppdrag av kommissionen, t.ex. de uppgifter som behövs för att följa upp din feedback eller för att hjälpa till att sköta forumet (DPR-EC-00449).

Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva dem?

Enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725 har du som registrerad särskilda rättigheter. För den här behandlingen har du rätt att

 • få tillgång till dina personuppgifter (artikel 17)
 • få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga (artikel 18)
 • få dina personuppgifter raderade (artikel 19)
 • i tillämpliga fall, få begränsa behandlingen av dina personuppgifter (artikel 20)
 • flytta uppgifterna (dataportabilitet, artikel 22).

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter genom att meddela den personuppgiftsansvariga. Det påverkar dock inte lagligheten i den behandling som utförs innan du drar tillbaka ditt samtycke.

Kontakta vid behov den personuppgiftsansvariga. Vid en eventuell konflikt kan du vända dig till dataskyddsombudet eller till Europeiska datatillsynsmannen (se kontaktuppgifter i punkt 9).

Förklara vilken behandling det gäller genom att ange referensnumret i dataskyddsombudets register (se punkt 10).

Vem kan jag kontakta?

Personuppgiftsansvarig

Om du vill utöva dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 eller om du har kommentarer, frågor eller klagomål om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta den personuppgiftsansvariga enheten COMM.A.2 (COMM-A2atec [dot] europa [dot] eu (COMM-A2[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

Kommissionens dataskyddsombud

Mejla kommissionens dataskyddsombud (DATA-PROTECTION-OFFICERatec [dot] europa [dot] eu (DATA-PROTECTION-OFFICER[at]ec[dot]europa[dot]eu)) om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas enligt förordning (EU) 2018/1725.

Europeiska datatillsynsmannen

Om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av behandlingen av dina personuppgifter kan du klaga hos Europeiska datatillsynsmannen edpsatedps [dot] europa [dot] eu ((edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)).

Var hittar jag mer information?

Kommissionens dataskyddsombud för ett offentligt register över all verksamhet där personuppgifter behandlas inom kommissionen. Gå till registret: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Den behandling av personuppgifter som avses i det här meddelandet har registrerats hos dataskyddsombudet med följande referens: DPR-EC-03612.