Направо към основното съдържание
Learning corner

Кът за обучение — декларация за поверителност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

В настоящата декларация за поверителност се предоставя информация относно
обработката и защитата на вашите лични данни.

 

Операция по обработване: Кът за обучение

Администратор на лични данни: генерална дирекция „Комуникации“, дирекция А, отдел A.2

Референтен номер:  DPR-EC-03612.1

 

 

1.        Въведение

 

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) е поела ангажимент да защитава вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. Комисията събира и обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (отменящ Регламент (ЕО) № 45/2001).

В настоящата декларация за поверителност се обясняват причините за обработването на личните ви данни, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви във връзка с вашите лични данни. В нея се посочват и координатите за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, длъжностното лице по защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните.

Настоящата декларация за поверителност се отнася до обработката на лични данни от страна на Комисията при управлението на услугите в рамките на Къта за обучение, администрирани от отдел A.2 на генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия (COMM.A.2 — хоризонтален администратор на личните данни от името на Комисията), и от отделите, отговарящи за дейности по обработване, свързани с Къта за обучение, в компетентните ведомства или служби на Комисията.

2.        Защо и как обработваме личните ви данни?

Кът за обучение е уебсайт, на който се предоставят образователни материали и услуги на всички официални езици на ЕС, и чиято цел е популяризиране на ЕС по забавен начин. Предназначен основно за учениците от началните и средните училища и техните учители, Кътът за обучение е хранилище на игри, викторини и учебни материали, посветени на ЕС и ползите от него за европейските граждани. Уебсайтът се управлява от отдел „Редакционна служба и целенасочени информационни дейности“ към генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия.

Обработването на лични данни се основава на доброволна регистрация от страна на съответния потребител. Данните се събират, за да се улесни функционирането и управлението на онлайн услугите на Къта за обучение, които могат да включват:

 • игри, конкурси и взаимодействие с участниците в конкурси;
 • онлайн форум за регистрираните потребители;
 • връзка към онлайн магазин, който дава възможност на потребителите да поръчват публикации директно от уебсайта „Кът за обучение“ (DPO-1281-14);
 • формуляр за обратна връзка, чрез който посетителите на сайта могат да предоставят коментари за посетените страници, да съобщават за грешки/технически проблеми и да изпращат спонтанни отзиви относно съдържанието. Посетителите, които използват формуляра, се приканват да предоставят електронен адрес, за да могат да им бъдат поискани разяснения, ако е необходимо, и за изпращането на отговор на техните въпроси (DPR-ЕС-01064.1).

3.        На какво правно основание обработваме личните ви данни?

Обработваме личните ви данни, тъй като:

 • Вие сте дали съгласие за тяхното обработване за една или повече конкретни цели (член 5, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/1725).

За специфични дейности по обработване е необходимо съгласието на субекта на данните. В съответствие с член 3, параграф 15 и член 7 от Регламент (ЕС) 2018/1725 съгласието трябва да бъде свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено.

 

Вие директно изразихте съгласието си, когато се абонирахте за услугите на Къта за обучение.

 

 • Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, което е предоставено на институцията или органа на Съюза (член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1725).

В съответствие с общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година (COM (2019) 600) операциите по обработване, свързани с управлението на образователните услуги на Къта за обучение и други мултимедийни и комуникационни инструменти по отношение на Съюза, чиято цел е предоставяне на всички граждани на обща информация относно работата на институциите на Съюза, представляват задача, свързана с предоставянето на обществена услуга и произтичаща от правомощията на Комисията на институционално равнище, както е предвидено в член 58, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

4.        Какви лични данни събираме и впоследствие обработваме?

Имате възможност да изразите съгласие данните ви да бъдат обработвани и да получавате допълнителна информация, както и да се свързват с вас за пояснения и отговори на поставените въпроси. Ако изразите съгласие, събираме и обработваме само данните, които са необходими за последваща връзка (т.е. вашето име и електронен адрес).

Също така имате възможност да изразите съгласие вашите данни да бъдат обработени, ако желаете да поръчате публикации направо от уебсайта „Кът за обучение“. В този случай обработваните данни ще включват вашето име и телефонен номер, както и вашия пощенски адрес, които са необходими за изпращането на публикациите, които желаете да поръчате.

Ако сте изразили съгласие за обработването на вашите данни, за да участвате в конкурс, събираните данни ще включват само данни, които са абсолютно необходими за ефективното провеждане на конкурса, и ще бъдат ясно посочени.

И накрая имате възможност да изразите съгласие за събирането и обработването на вашите данни, ако желаете да участвате във форум. В този случай обработваните данни ще включват единствено потребителското име, което се изисква за участие във форума.

Администраторът на лични данни може да споделя обобщена информация или информация без данни за лицата с други ведомства на Комисията и/или други институции на ЕС или трети страни с цел архивиране на информация или изготвяне на статистика.

5.        Колко дълго съхраняваме личните ви данни?

5.1 Лични данни, предоставяни при използването на някоя от услугите на Къта за обучение

Личните данни се съхраняват дотогава, докато са необходими последващи действия, свързани с някоя от услугите на Къта за обучение, в съответствие с целите на обработването на личните данни и не повече от две (2) години от датата на предаване на данните.

5.2. Доклади, записи на хартия и в електронен формат, включително записи в ARES, съхранявани от генерална дирекция „Комуникации“.

Всички записи на хартия и в електронен формат във връзка с ежедневната кореспонденция и докладите, съдържащи обобщени данни, включително записи в ARES, се съхраняват за срок от десет (10) години в съответствие с Общия списък за запазването на преписки на равнище на Комисията (SEC (2019) 900/2). Те ще бъдат архивирани съгласно правната рамка на Комисията и се съхраняват в ARES (Advanced Records System), за която отговаря Генералният секретариат на Комисията (DPO-1530.5).

6.        Как съхраняваме и гарантираме защитата на вашите лични данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени групи от данни и т.н.) се съхраняват на сървърите на Комисията. Всички операции по обработване се извършват в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

Изпълнителите на Комисията са обвързани с конкретна договорна клауза за всички операции по обработване на лични данни от името на Комисията, както и със задълженията за поверителност, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).

За да защити личните ви данни, Комисията е въвела някои технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на сигурността онлайн и риска от загуба на данни, от промяна на данните или от неразрешен достъп, като се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощените лица със законна необходимост да са запознати с тях за целите на операцията по обработване.

7.        Кой има достъп до вашите лични данни и на кого се предоставят те?

Достъп до вашите лични данни се предоставя на упълномощените служители на институциите на ЕС и на изпълнителите, които отговарят за извършването на операцията по обработване, съгласно принципа „необходимост да се знае“. Тези служители и изпълнители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост — и на допълнителни споразумения за поверителност.

Упълномощените служители на Комисията имат достъп до личните данни, предоставени от потребител на някоя от услугите на Къта за обучение, за да извършат съответните последващи действия.

Когато искането се отнася до публикации, името, пощенският адрес и телефонният номер на потребителя се предават на Службата за публикации на ЕС, която изпраща публикациите, поискани чрез нейния изпълнител. (вж.: DPO-1281-14 EU Bookshop (EUB));

Ако е подходящо, даден изпълнител може да получи личните данни, предоставени от потребителите на услугите на Къта за обучение, въз основа на принципа „необходимост да се знае“. Например ако Комисията сключи договор с изпълнител да следи и отговаря на въпроси от формуляра за обратна връзка или да помага с модерирането на форума.

8.        Какви са правата ви и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ вие имате конкретни права по смисъла на глава III (членове 14 – 25) от Регламент (ЕС) 2018/1725. Що се отнася до настоящата операция по обработване, можете да упражните следните права:

 • право на достъп до вашите лични данни (член 17 от Регламент (ЕС) 2018/1725);
 • право на коригиране в случай, че вашите лични данни са неточни или непълни (член 18 от Регламент (ЕС) 2018/1725);
 • право на изтриване на вашите лични данни (член 19 от Регламент (ЕС) 2018/1725);
 • когато е приложимо, право на ограничаване на обработването на вашите лични данни (член 20 от Регламент (ЕС) 2018/1725);
 • право на преносимост на данните (член 22 от Регламент (ЕС) 2018/1725).

 

Вие сте се съгласили да предоставите личните си данни на отдел A.2, дирекция A в генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия за настоящата операция по обработване. Можете да оттеглите своето съгласие по всяко време, като уведомите администратора на лични данни. Оттеглянето на вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на извършеното преди това обработване на данните.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни, а в случай на конфликт – с длъжностното лице за защита на данните. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Техните координати за връзка са посочени в раздел 9 по-долу.

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко специфични операции по обработване, моля, посочете ги във вашето искане (т.е. референтен номер в съответствие с посоченото в раздел 10).

9.        Координати за връзка

Администратор на лични данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или притеснения или ако желаете да подадете жалба във връзка със събирането и използването на вашите лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на личните данни, отдел А.2 в генерална дирекция „Комуникации“, на адрес COMM-A2atec [dot] europa [dot] eu (COMM-A2[at]ec[dot]europa[dot]eu).

 

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията

По въпроси, свързани с обработването на личните ви данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на електронен адрес DATA-PROTECTION-OFFICERatec [dot] europa [dot] eu (DATA-PROTECTION-OFFICER[at]ec[dot]europa[dot]eu).

 

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право на обжалване (т.е. можете да подадете жалба) до Европейския надзорен орган по защита на данните (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)), ако считате, че правата ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните ви данни от администратора на лични данни.

10.     Къде може да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистъра на всички извършени от Комисията операции по обработване на лични данни, които са документирани и са му съобщени. За достъп до регистъра използвайте следната електронна препратка: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_bg

Настоящата конкретна операция по обработване на данни е включена в публичния регистър на ДЛЗД под следния референтен номер: DPR-EC-03612.1.