Prejsť na hlavný obsah
Learning corner

Kútik na vzdelávanie – vyhlásenie o ochrane osobných údajov

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tomto vyhlásení sa uvádzajú informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov.

Operácia spracúvania údajov: Kútik na vzdelávanie

Prevádzkovateľ: Generálne riaditeľstvo komunikácie, riaditeľstvo A, oddelenie A.2

Referenčná značka: DPR-EC-03612

Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Takisto sa v ňom uvádzajú kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa údajov, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka spracúvania osobných údajov Komisiou pri správe služieb Kútika na vzdelávanie, ktorý spravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikáciu, oddelenie A.2, a oddeleniami zodpovednými za zabezpečovanie spracovateľských činností súvisiacich s Kútikom na vzdelávanie v príslušnom odbore alebo útvare Komisie.

Prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje?

Kútik na vzdelávanie je webové sídlo ponúkajúce vzdelávacie materiály a služby dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Jeho cieľom je poskytnúť možnosť objavovať EÚ zábavným spôsobom. Kútik na vzdelávanie, ktorý je zameraný najmä na žiakov základných a stredných škôl a ich učiteľov, je plný hier, kvízov, učebných a vzdelávacích materiálov, ktoré sa zameriavajú na EÚ a jej prínosy pre európskych občanov. Uvedené webové sídlo je spravované oddelením pre redakčnú službu a cielenú komunikáciu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre komunikáciu.

Spracúvanie osobných údajov sa zakladá na dobrovoľnej registrácii dotknutého používateľa. Údaje sa zhromažďujú s cieľom uľahčiť fungovanie a správu online služieb Kútika na vzdelávanie, ktorých súčasťou môžu byť:

 • hry, súťaže a komunikácia s účastníkmi súťaží,
 • online fórum pre registrovaných používateľov,
 • odkaz na online obchod, v ktorom si používatelia môžu objednať publikácie priamo z webového sídla Kútika na vzdelávanie (DPR-EC-00449),
 • formulár na spätnú väzbu, v ktorom môžu návštevníci webového sídla poskytnúť hodnotenie navštívených stránok, oznámiť chyby/technické problémy a poslať spontánne pripomienky k obsahu. Návštevníci, ktorí týmto spôsobom komunikujú, majú uviesť svoju e-mailovú adresu, aby v prípade potreby mohli byť požiadaní o poskytnutie objasnenia a aby im mohla byť zaslaná odpoveď na ich otázky (DPR-EC-01064).

Aké právne dôvody máme na spracúvanie vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

 1. Vyjadrili ste súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely [článok 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725].

V prípade konkrétnych činností spracovania údajov je potrebný súhlas dotknutej osoby. Podľa článku 3 ods. 15 a článku 7 nariadenia (EÚ) 2018/1725 musí byť súhlas slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný.

Váš súhlas sme získali priamo od vás, keď ste sa prihlásili na odber služieb v rámci Kútika na vzdelávanie.

 1. Spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie [článok 5 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1725].

Spracovateľské operácie súvisiace so správou vzdelávacích služieb Kútika na vzdelávanie a ďalších multimediálnych a komunikačných nástrojov týkajúcich sa Únie na poskytovanie všeobecných informácií o práci inštitúcií Únie všetkým občanom sú v súlade so všeobecným rozpočtom Európskej únie na prebiehajúci rozpočtový rok úlohou vo verejnom záujme, ktorá vyplýva z výsadných práv Komisie na inštitucionálnej úrovni, ako sa stanovuje v článku 58 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame?

Pri používaní služieb Kútika na vzdelávanie získavame tieto osobné údaje: meno, používateľské meno, krajina, telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa (ak si používateľ objedná publikácie) a online identifikátory (ID zariadenia, IP adresa a/alebo identifikátor súborov cookie).

Kategórie údajov spracúvaných v aplikácii EU Login sú opísané v príslušnom zázname GR DIGIT (pozri službu správy identít a riadenia prístupu IAMS, DPR-EC-03817).

Máte možnosť udeliť explicitný súhlas s doručovaním ďalších informácií a s tým, že vás môžeme kontaktovať, ak bude potrebné niečo objasniť alebo odpovedať na vami položené otázky. V prípade udelenia explicitného súhlasu získavame a spracúvame len údaje, ktoré sú potrebné na to, aby sme sa s vami mohli skontaktovať (t. j. vaše meno a e-mailovú adresu).

Takisto máte možnosť udeliť explicitný súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, ak si chcete objednať publikácie priamo z webového sídla Kútika na vzdelávanie. V tomto prípade spracúvame tieto údaje: vaše meno a telefónne číslo, ako aj poštovú adresu; tieto údaje sú potrebné na to, aby sme vám mohli poslať objednané publikácie.

Ak udelíte explicitný súhlas so spracúvaním osobných údajov na to, aby ste sa mohli zapojiť do súťaže, budú sa získavať len tie údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na hladký priebeh súťaže, a tieto údaje budú jasne uvedené.

Napokon máte možnosť udeliť explicitný súhlas v súvislosti s účasťou na fóre. V tomto prípade spracúvané údaje zahŕňajú výhradne používateľské meno potrebné na účasť na fóre.

Prevádzkovateľ môže zdieľať súhrnné informácie alebo informácie zbavené prvkov umožňujúcich identifikáciu s inými riaditeľstvami Komisie a/alebo inými inštitúciami EÚ alebo tretími stranami na účely archivácie alebo na štatistické účely.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

5.1. Osobné údaje poskytované pri používaní jednej zo služieb Kútika na vzdelávanie

Osobné údaje sa uchovávajú dovtedy, kým budú potrebné následné činnosti súvisiace s jednou zo služieb Kútika na vzdelávanie, pokiaľ ide o účel(-y) spracúvania osobných údajov, pričom táto lehota nesmie prekročiť dva (2) roky od dátumu poskytnutia údajov.

5.2. Správy, záznamy v papierovej a elektronickej forme vrátane záznamov ARES, ktoré uchováva GR COMM

Všetky záznamy v papierovej a elektronickej forme, ktoré sa týkajú každodennej korešpondencie, a správy obsahujúce súhrnné údaje vrátane záznamov ARES sa uchovávajú desať (10) rokov v zmysle spoločného zoznamu pre uchovávanie spisov Európskej komisie [SEC(2019)900/2]. Údaje budú archivované podľa právneho rámca Komisie a uchovávané v systéme ARES (Advanced Records System – Pokročilý systém uchovávania záznamov), za ktorý zodpovedá Generálny sekretariát Komisie [ďalšie informácie nájdete v dokumente Spravovanie a (krátko- a strednodobé) uchovávanie dokumentov, ref. DPR-EC-00536].

Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickej podobe (e-maily, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sú uložené na serveroch Európskej komisie. Všetky operácie spracúvania údajov sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Zmluvní partneri Komisie sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou vzťahujúcou sa na všetky spracovateľské operácie osobných údajov, ktoré sú vykonávané v mene Komisie, a povinnosťami zachovávania dôvernosti, ktoré vyplývajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Komisia má na ochranu vašich osobných údajov zavedené viaceré technické a organizačné opatrenia. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracúvanie a povaha spracúvaných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom len na oprávnené osoby, ktoré majú legitímny dôvod oboznámiť sa s týmito údajmi na účely tejto operácie spracovania údajov.

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje oprávneným zamestnancom inštitúcií EÚ a zmluvným partnerom zodpovedným za vykonávanie spracovateľskej operácie v zmysle zásady „need-to-know“ (potreba poznať). Títo zamestnanci a zmluvní partneri sú viazaní zákonnými a v prípade potreby dodatočnými dohodami o zachovaní dôvernosti.

Oprávnení zamestnanci Komisie majú prístup k osobným údajom, ktoré poskytol používateľ využívajúci jednu zo služieb Kútika na vzdelávanie, aby mohli vykonať potrebné následné činnosti.

Keď sa požiadavka týka publikácií, meno používateľa, jeho poštová adresa a telefónne číslo sa poskytnú Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie, ktorý požadované publikácie odošle prostredníctvom svojho zmluvného partnera. (pozri: DPR-EC-00449);

V prípade potreby sa v zmysle zásady „need-to-know“ môžu zmluvnému partnerovi poskytnúť osobné údaje, ktoré uviedli používatelia služby Kútik na vzdelávanie. Napríklad ak Komisia kontaktuje ich služby v súvislosti s činnosťami nadväzujúcimi na spätnú väzbu alebo s cieľom pomôcť pri moderovaní fóra.

Aké máte práva a ako ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (článkov 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725. Pokiaľ ide o túto spracovateľskú operáciu, môžete si uplatniť tieto práva:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom [článok 17 nariadenia (EÚ) 2018/1725],
 • právo na opravu v prípade, ak by boli vaše osobné údaje nesprávne či neúplné [článok 18 nariadenia (EÚ) 2018/1725],
 • právo na vymazanie vašich osobných údajov [článok 19 nariadenia (EÚ) 2018/1725],
 • ak je to relevantné, právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov [článok 20 nariadenia (EÚ) 2018/1725],
 • právo na prenosnosť údajov [článok 22 nariadenia (EÚ) 2018/1725].

Ak ste poskytli Európskej komisii súhlas s touto spracovateľskou operáciou, súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že to oznámite prevádzkovateľovi. Odvolanie neovplyvní zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním vášho súhlasu.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa údajov alebo v prípade sporu na zodpovednú osobu V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Jeho kontaktné údaje sú uvedené v bode 9.

Ak si želáte uplatňovať svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými konkrétnymi operáciami spracovania údajov, uveďte vo svojej žiadosti ich opis (t. j. referenčné označenie/-a, pozri bod 10).

Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Ak si chcete uplatniť práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte pripomienky, otázky či obavy, alebo chcete podať sťažnosť týkajúcu sa získavania a používania vašich osobných údajov, obráťte sa na prevádzkovateľa údajov, ktorým je Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu, oddelenie A.2 (COMM-A2atec [dot] europa [dot] eu (COMM-A2[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

Úradník Komisie pre ochranu údajov (DPO)

(V otázkach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu DATA-PROTECTION-OFFICERatec [dot] europa [dot] eu (DATA-PROTECTION-OFFICER[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa (t. j. podať sťažnosť) na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)).

Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Úradník Komisie pre ochranu údajov (DPO) uverejňuje zoznam všetkých operácií spracovania osobných údajov Komisiou, ktoré sa zdokumentovali a ktoré mu boli oznámené. Zoznam možno nájsť na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/dpo-register

Táto konkrétna operácia spracúvania údajov je vedená vo verejnom registri zodpovednej osoby pod touto referenčnou značkou: DPR-EC-03612.