Ugrás a fő tartalomra
Learning corner

Tanulósarok – Adatvédelmi nyilatkozat

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok
kezeléséről és védelméről

Adatkezelési művelet: Tanulósarok

Adatkezelő: Kommunikációs Főigazgatóság, A. Igazgatóság, A.2-es egység

Hivatkozási szám: DPR-EC-03612

Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) tiszteletben tartja és elkötelezetten védelmezi a felhasználók személyes adatait és magánszféráját. A Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező) 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban gyűjti és kezeli a személyes adatokat.

Adatvédelmi nyilatkozatunkban ismertetjük, miért kezeljük az Ön személyes adatait, hogyan gyűjtjük, kezeljük, védjük és használjuk fel a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, továbbá hogy milyen jogok illetik meg Önt saját személyes adatait illetően. A nyilatkozat ezenfelül az illetékes adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait is tartalmazza. Ha érvényt kíván szerezni jogainak, Önnek az illetékes adatkezelőhöz kell fordulnia.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat azoknak a személyes adatoknak a Bizottság általi kezelésére vonatkozik, melyeket az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatóságának A.2-es egysége, valamint az illetékes bizottsági szervezeti egységnek vagy szolgálatnak a Tanulósarok portálért felelős egységei kezelnek a Tanulósarok szolgáltatásaival kapcsolatos feladatok végzése során.

Milyen célból és hogyan kezeljük a személyes adatokat?

A Tanulósarok az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető, oktatási segédanyagokat, játékokat és szolgáltatásokat kínáló weboldal, amelynek célja, hogy szórakoztató módon bemutassa az Európai Uniót. A Tanulósarok elsősorban általános és középiskolás tanulóknak és tanáraiknak szól. A honlapon kínált játékok, kvízek, valamint tanulási és oktatási segédanyagok az Európai Unióval kapcsolatos alapvető ismereteket közvetítik, és bemutatják, milyen előnyöket nyújt az EU a polgárainak a mindennapi életben. A webhelyet az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatóságának „Szerkesztőség és célzott tájékoztatás” egysége kezeli.

A személyes adatok kezelése az érintett felhasználó önkéntes regisztrációján alapul. Az adatgyűjtés célja, hogy megkönnyítse a Tanulósarok online szolgáltatásainak működtetését és irányítását. A honlap szolgáltatásai többek között:

 • játékok, versenyek és kapcsolattartás más résztvevőkkel;
 • online fórum a regisztrált felhasználók számára;
 • link egy online üzlet felületére, ahol a felhasználók megrendelhetnek kiadványokat közvetlenül a Tanulósarok honlapról (DPR-EC-00449);
 • visszajelzésre szolgáló űrlap, amelyen a honlap látogatói véleményt nyilváníthatnak a felkeresett oldalakról, jelezhetik a technikai problémákat, és spontán észrevételeket küldhetnek a tartalomról. A visszajelzésre szolgáló űrlapot használó látogatóknak meg kell adniuk az e-mail-címüket, hogy kapcsolatba tudjunk lépni velük, ha kiegészítő információkra van szükségünk, illetve hogy válaszolhassunk a feltett kérdéseikre (DPR-EC-01064).

Milyen jogi előírások alapján kezeljük a személyes adatokat?

Személyes adatait azért kezeljük, mert:

 1. Ön hozzájárult a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja).

Bizonyos adatkezelési tevékenységekhez az érintett hozzájárulása szükséges. Az (EU) 2018/1725 rendelet 3. cikkének (15) bekezdésével és 7. cikkével összhangban a hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak és egyértelműnek kell lennie, valamint megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia.

Hozzájárulását közvetlenül Öntől kaptuk azzal, hogy feliratkozott a Tanulósarok szolgáltatásaira.

 1. az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges (az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja).

Az Európai Unió folyó pénzügyi évre szóló általános költségvetésével összhangban a Tanulósarok honlapon kínált, az Európai Unió intézményeinek munkájával kapcsolatos általános tájékoztatást nyújtó, közönségtájékoztatási célú oktatási szolgáltatások és más multimédiás és kommunikációs eszközök intézéséhez kapcsolódó adatkezelési tevékenységek az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.) 58. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság intézményi jogköreiből eredő közszolgálati feladatnak minősülnek.

Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

A felhasználók által a Tanulósarok szolgáltatásainak igénybevételekor megadott alábbi személyes adatokat gyűjtjük: név, felhasználónév, ország, telefonszám, e-mail-cím, postacím (kiadvány rendelése esetén) és online azonosítók (eszközazonosító, IP-cím és/vagy cookie-azonosító).

Az EU Login alkalmazás által feldolgozott adatok kategóriáinak leírását az Informatikai Főigazgatóság (DIGIT) vonatkozó bejegyzése tartalmazza (lásd a „Személyazonosság- és hozzáférés-kezelési szolgálat” műveletet, hivatkozási szám: DPR-EC-03817).

Ön választhat, hogy beleegyezik-e abba vagy sem, hogy további információkat kapjon, és hogy szükség esetén kapcsolatba lépjünk Önnel felvilágosításért, illetve azért, hogy válaszoljunk a kérdéseire. Beleegyező válasz esetén csakis azon adatait gyűjtjük és kezeljük, amelyekre szükségünk van a további kapcsolattartáshoz (az Ön nevét és e-mail-címét).

Ha kiadványokat kíván rendelni közvetlenül a Tanulósarok honlapról, szintén lehetősége lesz választani, hogy beleegyezik-e vagy sem a személyes adatai kezelésébe. Ha beleegyezik, a következő személyes adatait fogjuk kezelni: a nevét és telefonszámát, valamint a postacímét. Ezekre az adatokra szükségünk van ahhoz, hogy el tudjuk küldeni a megrendelt kiadványokat.

Ha részt kíván venni valamelyik versenypályázatban, és e célból beleegyezik személyes adatai kezelésébe, csakis azon adatait fogjuk gyűjteni, amelyekre feltétlenül szükségünk van a verseny eredményes lebonyolításához, és világosan közölni fogjuk, mely adatokról van szó.

Végezetül: ha részt kíván venni egy fórumon, szintén választ kell adnia arra a kérdésre, hogy beleegyezik-e személyes adatai kezelésébe. Beleegyező válasz esetén az adatkezelés csakis az Ön felhasználónevére terjed ki. Ez az adat szükséges ahhoz, hogy Ön részt vegyen a fórumon.

Az adatkezelő összesített vagy deidentifikált adatokat megoszthat – archiválás vagy statisztikák készítése céljából – más bizottsági szervezeti egységekkel és/vagy más uniós intézményekkel vagy harmadik felekkel.

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

5.1. A Tanulósarok szolgáltatásainak igénybevételekor megadott személyes adatok

A személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg a Tanulósarok szolgáltatásaihoz kapcsolódóan további adatkezelési tevékenységekre van szükség, és a benyújtásuk után legfeljebb két (2) évvel mindenképp töröljük őket.

5.2. Jelentések, papíralapú és elektronikus nyilvántartások, beleértve a Kommunikációs Főigazgatóság által vezetett ARES-nyilvántartásokat

A mindennapi levelezéssel kapcsolatos papíralapú és elektronikus nyilvántartásokat – beleértve az ARES-nyilvántartásokat is –, valamint az összesített adatokat tartalmazó jelentéseket tíz (10) évig őrizzük meg az Európai Bizottság aktáinak közös megőrzési listája (SEC(2019)900/2) szerint. Archiválásukra a Bizottság szabályainak megfelelően, a Bizottság Főtitkárságának felelősségével kerül sor, és az ARES adatkezelő rendszerben lesznek tárolva (részletesebb információkért lásd „A Bizottsági dokumentumok kezelése és (rövid és középtávú) megőrzése” műveletet, hivatkozási szám: DPR-EC-00536).

Hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét?

Az elektronikus formában tárolt személyes adatok összességét (e-maileket, dokumentumokat, adatbázisokat, feltöltött adatfájlokat) a Bizottság a saját szerverein tárolja. Az összes adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban kerül sor.

A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a személyes adatoknak a Bizottság nevében történő feldolgozására vonatkozó külön szerződési feltételeket, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletből eredő titoktartási kötelezettségeket.

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, valamint az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik az, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és ki kapja meg azokat?

A felhasználók személyes adataihoz az uniós intézményeknek, illetve szerződéses vállalkozóiknak az adott adatkezelési művelet végrehajtásával megbízott feljogosított munkatársai férhetnek hozzá, a szükséges ismeret elvének megfelelően. Ezeket a munkatársakat jogszabályban előírt kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

A Bizottság feljogosított munkatársai a további szükséges intézkedések elvégzése érdekében férhetnek hozzá a Tanulósarok szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók személyes adataihoz.

Ha a felhasználói kérés kiadványokat érint, a felhasználó nevét, postacímét és telefonszámát továbbítjuk az EU Kiadóhivatalához, mely a kért kiadványokat az általa szerződtetett fél közreműködésével küldi el (lásd: DPR-EC-00449).

Indokolt esetben egy szerződéses vállalkozó a szükséges ismeret elvével összhangban megkaphatja a Tanulósarok szolgáltatásait igénybe vevő felhasználó személyes adatait. Például akkor, ha a Bizottság külső vállalkozót bíz meg azzal, hogy intézze a felhasználói visszajelzésekkel kapcsolatos teendőket, vagy hogy működjön közre a fórum moderálásában.

Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja őket?

Az adatkezelés által érintett személyeket megilletik bizonyos jogok az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) foglaltak szerint. Az adatkezelési műveletet illetően Önt a következő jogok illetik meg:

 • a személyes adataihoz való hozzáférés joga (az (EU) 2018/1725 rendelet 17. cikke);
 • az adatok helyesbítéséhez való jog, ha az Ön személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak (az (EU) 2018/1725 rendelet 18. cikke);
 • a személyes adatok törlésének joga (az (EU) 2018/1725 rendelet 19. cikke);
 • adott esetben az adatkezelés korlátozásához való jog (az (EU) 2018/1725 rendelet 20. cikke);
 • az adatok hordozhatóságához való jog (az (EU) 2018/1725 rendelet 22. cikke).

Ha Ön hozzájárulását adta az Európai Bizottságnak ehhez az adatkezelési művelethez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ennek érdekében az adatkezelőhöz kell fordulnia. Hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha gyakorolni kívánja a jogait, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén az adatvédelmi tisztviselőjével. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Az elérhetőségi adatokat a 9. pont tartalmazza.

Ha egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (lásd a 10. pontot).

Elérhetőségi adatok

Az adatkezelő

Ha érvényre szeretné juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani a személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel (Kommunikációs Főigazgatóság, A.2-es egység) a következő e-mail-címen: COMM-A2atec [dot] europa [dot] eu (COMM-A2[at]ec[dot]europa[dot]eu).

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICERatec [dot] europa [dot] eu (DATA-PROTECTION-OFFICER[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Az európai adatvédelmi biztos

Ha úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai sérültek a személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése során, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat ezen az e-mail-címen: edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu).

Hol lehet részletesebben tájékozódni?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hu

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-03612.