Direct la conținutul principal
Learning corner

Spațiul învățării – declarație de confidențialitate

PROTECȚIA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Prezenta declarație de confidențialitate furnizează informații despre prelucrarea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Operațiunea de prelucrare: Spațiul de învățare

Operatorul de date: Direcția Generală Comunicare, Direcția A, Unitatea A.2

Referința înregistrării: DPR-EC-03612

Introducere

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) se angajează să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal și să respecte viața dumneavoastră privată. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date [și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001].

Această declarație de confidențialitate explică de ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cum colectăm, gestionăm și asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter personal furnizate, cum sunt utilizate aceste informații și ce drepturi aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, precizează datele de contact ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Această declarație de confidențialitate se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisie în cadrul activităților de gestionare a serviciilor oferite de site-ul „Spațiul învățării”, administrate de unitatea A.2 din cadrul Direcției Generale Comunicare și de către unitățile din departamentul sau serviciul competent al Comisiei care răspund de activitățile de prelucrare asociate „Spațiului învățării”.

De ce și cum vă prelucrăm datele cu caracter personal?

„Spațiul învățării” este un site care furnizează materiale și servicii educaționale. Disponibil în toate limbile oficiale ale UE, acesta își propune să le ofere utilizatorilor modalități distractive de a descoperi UE. Li se adresează în principal elevilor din învățământul primar și secundar și profesorilor acestora. Site-ul conține numeroase jocuri, quizz-uri, materiale de învățare și de predare despre UE și despre beneficiile pe care le aduce Uniunea cetățenilor europeni. Este gestionat de unitatea „Redactare și comunicare țintită” din cadrul Direcției Generale Comunicare a Comisiei Europene.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe înregistrarea voluntară a utilizatorilor. Datele sunt colectate pentru a facilita funcționarea și gestionarea serviciilor online oferite de Spațiul învățării, care pot include:

 • jocuri, concursuri și interacțiuni cu participanții la concursuri;
 • un forum online pentru utilizatorii înregistrați;
 • un link către un magazin online care le permite utilizatorilor să comande publicații direct de pe site-ul „Spațiul învățării” (DPR-EC-00449);
 • un formular de feedback în care vizitatorii site-ului pot să spună ce cred despre paginile vizitate, să semnaleze erori/probleme tehnice și să trimită comentarii spontane cu privire la conținut. Vizitatorii care interacționează în acest mod sunt invitați să furnizeze o adresă de e-mail, astfel încât să li se poată solicita clarificări, dacă este necesar, și să li se poată răspunde la întrebări (DPR-EC-01064).

Care este temeiul juridic în baza căruia prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vă prelucrăm datele cu caracter personal deoarece:

 1. v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice [în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725].

Pentru anumite activități de prelucrare este necesar consimțământul persoanei vizate. În conformitate cu articolul 3 punctul 15 și cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/1725, consimțământul trebuie să fie o manifestare de voință liberă, specifică, în cunoștință de cauză și lipsită de ambiguitate.

Am obținut consimțământul direct de la dumneavoastră, atunci când v-ați abonat la serviciile oferite de „Spațiul învățării”.

 1. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii [în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1725].

În conformitate cu bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar în curs, operațiunile de prelucrare legate de gestionarea serviciilor educaționale din „Spațiul învățării” și de alte instrumente multimedia și de comunicare privind Uniunea, în scopul de a le oferi tuturor cetățenilor informații generale privind activitatea instituțiilor Uniunii, reprezintă o sarcină de serviciu public care rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituțional, așa cum prevede articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm ulterior?

Colectăm datele cu caracter personal furnizate cu ocazia utilizării unuia dintre serviciile oferite de „Spațiul învățării”: numele, numele de utilizator, țara, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală (dacă utilizatorul comandă publicații) și identificatorii online (ID-ul dispozitivului, adresa IP și/sau identificatorul cookie).

Categoriile de date prelucrate de aplicația EU Login sunt descrise în înregistrarea DIGIT corespunzătoare (a se vedea înregistrarea cu referința DPR-EC-03817 depusă de Serviciul pentru gestionarea identităților și a accesului).

Dacă doriți, vă puteți da consimțământul pentru a primi informații suplimentare și pentru a fi contactați cu clarificări și răspunsuri la întrebările pe care le adresați. În acest caz, colectăm și procesăm doar datele necesare pentru comunicarea ulterioară (adică numele și adresa dumneavoastră de e-mail).

De asemenea, vă puteți da consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când doriți să comandați publicații direct de pe site-ul „Spațiul învățării”. În acest caz, datele prelucrate vor include numele, numărul de telefon și adresa dumneavoastră poștală, care sunt necesare pentru trimiterea publicațiilor pe care doriți să le comandați.

Dacă vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în contextul participării la un concurs, datele care urmează a fi colectate vor fi cele care sunt strict necesare pentru desfășurarea propriu-zisă a concursului și vor fi specificate în mod clar.

În cele din urmă, vă puteți da consimțământul pentru prelucrarea datelor în contextul participării la un forum. În acest caz, data prelucrată va fi doar numele de utilizator necesar pentru participarea la forum.

Operatorul de date poate transmite informațiile agregate sau anonimizate altor direcții din cadrul Comisiei și/sau altor instituții ale UE sau unor părți terțe, în scopuri de arhivare sau în scopuri statistice.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

5.1. Datele cu caracter personal pe care le furnizați atunci când utilizați unul dintre serviciile oferite de „Spațiul învățării”

Datele cu caracter personal sunt păstrate atâta timp cât prelucrarea lor este necesară pentru acțiuni subsecvente unuia dintre serviciile oferite de „Spațiul învățării”, dar nu mai mult de doi (2) ani de la data furnizării datelor.

5.2. Rapoarte, documente și înregistrări electronice, inclusiv documente ARES deținute de DG COMM

Toate înregistrările tipărite și electronice privind corespondența zilnică și rapoartele care conțin date agregate, inclusiv înregistrările ARES, sunt păstrate pentru o perioadă de zece (10) ani, conform Listei comune de păstrare a dosarelor Comisiei Europene [SEC (2019) 900/2]. Acestea vor fi arhivate în conformitate cu cadrul juridic al Comisiei și vor fi stocate în ARES (Advanced Records System) sub responsabilitatea Secretariatului General [pentru mai multe informații, a se vedea înregistrarea cu referința DPR-EC-00536 privind Gestionarea și conservarea (pe termen scurt și mediu) a documentelor Comisiei].

Cum protejăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, seturi de date încărcate etc.) sunt stocate pe serverele Comisiei. Toate operațiunile de prelucrare sunt efectuate în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

Contractanții Comisiei trebuie să respecte atât o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în numele Comisiei, cât și obligațiile de confidențialitate care decurg din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (RGPD).

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Măsurile tehnice includ acțiuni adecvate menite să garanteze securitatea online, să evite riscul pierderii datelor, al modificării datelor sau al accesului neautorizat, ținând seama de riscul pe care îl prezintă prelucrarea datelor cu caracter personal și natura datelor cu caracter personal prelucrate. Măsurile organizatorice includ acordarea accesului la datele cu caracter personal doar persoanelor autorizate care au un interes legitim să le cunoască în contextul acestei operațiuni de prelucrare.

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt dezvăluite?

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este acordat personalului autorizat al instituțiilor UE și contractanților responsabili de efectuarea operațiunii de prelucrare, în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Personalul și contractanții respectivi respectă dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acordurile de confidențialitate suplimentare.

Personalul autorizat al Comisiei are acces la datele cu caracter personal pe care le furnizați când utilizați unul dintre serviciile oferite de „Spațiul învățării” pentru a întreprinde acțiuni subsecvente.

Atunci când comandați publicații, numele, adresa poștală și numărul dumneavoastră de telefon sunt transmise Oficiului pentru Publicații al UE, care expediază publicațiile solicitate prin intermediul contractantului său. (a se vedea: DPR-EC-00449);

Dacă este relevant, contractanții pot primi datele personale furnizate de utilizatorii unui serviciu oferit de „Spațiul învățării”, în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. De exemplu, în cazul în care Comisia contractează serviciile lor pentru a da curs observațiilor sau pentru a contribui la moderarea forumului.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

Capitolul III (articolele 14-25) din Regulamentul (UE) 2018/1725 vă conferă anumite drepturi în calitate de „persoană vizată”. În ceea ce privește această operațiune de prelucrare, vă puteți exercita următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal [articolul 17 din Regulamentul (UE) 2018/1725];
 • dreptul la rectificare în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete [articolul 18 din Regulamentul (UE) 2018/1725];
 • dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal [articolul 19 din Regulamentul (UE) 2018/1725];
 • dacă este cazul, dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal [articolul 20 din Regulamentul (UE) 2018/1725];
 • dreptul la portabilitatea datelor [articolul 22 din Regulamentul (UE) 2018/1725].

Dacă i-ați dat Comisiei Europene consimțământul dumneavoastră pentru prezenta operațiune de prelucrare, aveți posibilitatea de a vi-l retrage în orice moment prin notificarea operatorului de date. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor efectuate înainte de retragerea respectivă.

Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în caz de conflict, responsabilul cu protecția datelor. Dacă este necesar, vă puteți adresa, de asemenea, Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Datele de contact ale acestora sunt furnizate în secțiunea 9.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să includeți în cerere descrierea lor (și anume referința/referințele de înregistrare, așa cum se specifică la punctul 10).

Date de contact

Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați să contactați operatorul de date, unitatea A.2 din Direcția Generală Comunicare (COMM-A2atec [dot] europa [dot] eu (COMM-A2[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (DATA-PROTECTION-OFFICERatec [dot] europa [dot] eu (DATA-PROTECTION-OFFICER[at]ec[dot]europa[dot]eu)) pentru orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Dacă sunteți de părere că drepturile dumneavoastră în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost încălcate de către operatorul de date ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere și la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)).

Unde puteți găsi mai multe informații

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisie, așa cum au fost documentate și notificate. Puteți consulta registrul accesând linkul: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_ro

Această operațiune specifică de prelucrare a fost inclusă în registrul public al RPD cu referința: DPR-CE-03612.