Přejít na hlavní obsah
Learning corner

Prohlášení o ochraně soukromí na stránkách Evropa pro školy

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto prohlášení o ochraně soukromí obsahuje informace o
zpracování a ochraně vašich osobních údajů.

Operace zpracování údajů: Evropa pro školy

Správce údajů: Generální ředitelství pro komunikaci, ředitelství A, oddělení A.2

Referenční číslo: DPR-EC-03612

Úvodní informace

Evropská komise (dále jen „Komise“) se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se uvádí, z jakých důvodů Komise vaše osobní údaje zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech údajů, které získá. Dále je zde uvedeno, jak jsou tyto informace využity a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům máte. Obsahuje také kontakt na odpovědného správce údajů, kterého můžete žádat o uplatnění svých práv, dále na pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká zpracování těchto údajů Komisí poskytnutých na internetových stránkách Evropa pro školy, které spravuje Generální ředitelství pro komunikaci Evropské komise, oddělení A.2 a oddělení odpovědná za zpracování údajů souvisejících s těmito stránkami v příslušných útvarech Komise.

Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme?

Evropa pro školy jsou internetové stránky, které zábavnou formou nabízejí vzdělávací materiály a informace o Evropské unii, a to ve všech úředních jazycích EU. Žáci základních a středních škol a jejich učitele zde naleznou databázi her, kvízů a učebních materiálů o Unii a jejích přínosech pro občany. Tento portál spravuje oddělení redakční služby a osvěty na Generálním ředitelství pro komunikaci Evropské komise.

Zpracování osobních údajů je podmíněno dobrovolnou registrací dotčeného uživatele. Údaje se shromažďují proto, aby se usnadnil provoz a správa online služeb portálu Evropa pro školy, mezi něž patří:

 • hry, soutěže a interakce s účastníky soutěže
 • online fórum pro registrované uživatele
 • odkaz na internetový obchod, který umožňuje uživatelům objednat si publikace přímo z portálu Evropa pro školy (DPR-EC-00449),
 • formulář pro zpětnou vazbu, v němž mohou návštěvníci stránek uvést své připomínky k obsahu stránek nebo nahlásit nedostatky či technické problémy Uživatelé stránek by přitom měli uvést svou e-mailovou adresu, abychom se na ně mohli v případě potřeby obrátit a odpovědět na jejich dotazy (DPR-EC-01064.1).

Na jakém právním základě vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 1. Udělili jste souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/1725).

Souhlas daného subjektu je za účelem zpracování údajů nezbytný. V souladu s čl. 3 odst. 15 a článkem 7 nařízení (EU) 2018/1725 musí být tento souhlas svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný.

Souhlas jsme obdrželi přímo od vás ve chvíli, kdy jste potvrdili odběr služeb na portálu Evropa pro školy.

 1. Zpracování je nezbytné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán nebo subjekt Unie pověřen (čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení 2018/1725).

V souladu se souhrnným rozpočtem Evropské unie na současný rozpočtový rok jsou operace zpracování související se správou vzdělávacích služeb portálu Evropa pro školy a jiných multimediálních a komunikačních nástrojů, které se týkají Unie, za účelem poskytování obecných informací o práci orgánů Unie všem občanům úkolem veřejné služby, který vyplývá z institucionálních výsad Komise ve smyslu čl. 58 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Které osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Shromažďujeme ty osobní údaje, které poskytnete při používání jedné ze služeb portálu Evropa pro školy: jméno, uživatelské jméno, země, telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa (v případě že si uživatel objedná publikace) a síťové identifikátory (ID zařízení, IP adresa a/nebo identifikátor cookies).

Kategorie údajů, které se zpracovávají pomocí aplikace EU Login, jsou uvedeny v příslušném dokumentu služby DIGIT (viz odbor správy identit a řízení přístupů, ref.: DPR-EC-03817).

Můžete udělit souhlas s tím, že vám můžou být poskytnuty další informace a že se na vás můžeme obracet s případnou žádostí o vysvětlení a odpověďmi na položené otázky. V takovém případě shromažďujeme a zpracováváme pouze údaje, které jsou potřebné k tomu, abychom vás mohli kontaktovat (tj. vaše jméno a e-mailová adresa).

Dále můžete udělit souhlas se zpracováním vašich údajů, pokud si přejete objednat publikace přímo z internetových stránek Evropa pro školy. V tom případě se zpracovávanými údaji rozumí vaše jméno, telefonní číslo a poštovní adresa, kam máme publikaci zaslat.

Pokud se rozhodnete udělit souhlas se zpracováním vašich údajů v případě, že se zapojíte do soutěže, budou shromažďovány pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné pro účinné fungování soutěže.

Můžete také udělit souhlas v případě, že se chcete zúčastnit fóra. V tomto případě budou zpracovávané údaje zahrnovat pouze vaše uživatelské jméno pro účast na fóru.

Správce údajů může sdílet souhrnné informace nebo informace, které byly zbaveny prvků umožňujících jejich identifikaci, s ostatními ředitelstvími Komise a/nebo s jinými orgány EU nebo třetími stranami pro účely archivace nebo pro statistické účely.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

5.1. Osobní údaje poskytnuté při používání jedné ze služeb portálu Evropa pro školy

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu, po kterou jsou nezbytná následná opatření související s jednou ze služeb portálu Evropa pro školy, pokud jde o účel zpracování osobních údajů, a to nejdéle dva roky ode dne předložení těchto údajů.

5.2 Zprávy, papírové a elektronické záznamy, včetně záznamů z aplikace ARES vedených GŘ COMM

Všechny papírové a elektronické záznamy týkající se každodenní korespondence a zpráv obsahujících souhrnné údaje, včetně záznamů z aplikace ARES, se na základě společného seznamu pro uchovávání spisů Evropské komise (SEC(2019)900/2) uchovávají po dobu deseti let. Poté jsou archivovány v souladu s právním rámcem Komise a uloženy v aplikaci ARES (Advanced Records System), za níž odpovídá generální sekretariát Evropské komise (Více informací naleznete v operaci zpracování „Správa a (krátkodobé a střednědobé) uchovávání dokumentů Komise“, referenční číslo: DPR-EC-00536).

Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů?

Všechny osobní údaje v elektronické podobě (e-mailové zprávy, dokumenty, databáze, nahraná data atd.) jsou uloženy na serverech Evropské komise. Veškeré zpracování se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

Smluvní dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštním smluvním ustanovením vztahujícím se na veškerá zpracovávání osobních údajů jménem Komise a povinnostmi týkajícími se zachování důvěrnosti, které vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Ochranu vašich osobních údajů zajišťuje řada technických a organizačních opatření. Mezi technická opatření patří postupy vhodné k ochraně bezpečnosti na internetu, před ztrátou údajů a změnou údajů nebo neoprávněným přístupem, přičemž se zohledňuje riziko spojené se zpracováním údajů a povaha zpracovávaných osobních údajů. Organizační opatření zahrnují omezení přístupu k údajům na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit za účelem jejich zpracování.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

Přístup k vašim osobním údajům je poskytován oprávněným pracovníkům orgánů EU a dodavatelům, kteří jsou odpovědní za provedení zpracování, přičemž musí dodržovat zásadu „vědět jen to nejnutnější“. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby také dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

K osobním údajům poskytnutým uživateli jedné ze služeb portálu Evropa pro školy mají oprávnění zaměstnanci Komise přístup proto, aby mohli provádět příslušná následná opatření.

Při objednávce publikace se zasílá jméno, poštovní adresa a telefonní číslo uživatele Úřadu pro publikace EU, který zašle požadované publikace prostřednictvím svého dodavatele. (Viz: DPR-EC-00449);

V případě potřeby může na základě zásady „vědět jen to nejnutnější“ obdržet vaše osobní údaje, které jste poskytli na portálu Evropa pro školy, dodavatel. Jedná se například o zpracování zpětné vazby nebo pomoc s moderováním fóra.

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jakožto subjekt údajů máte zvláštní práva podle kapitoly III (články 14–25) nařízení (EU) 2018/1725. Pokud jde o zpracování vašich údajů, můžete uplatnit tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům (článek 17 nařízení (EU) 2018/1725)
 • právo na opravu v případě, že jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné (článek 18 nařízení (EU) 2018/1725)
 • právo na výmaz vašich osobních údajů (článek 19 nařízení (EU) 2018/1725)
 • případně právo omezit zpracování vašich osobních údajů (článek 20 nařízení (EU) 2018/1725)
 • právo na přenositelnost vašich osobních údajů (článek 22 nařízení (EU) 2018/1725).

Pokud jste Evropské komisi udělili souhlas se stávající operací zpracování údajů, můžete ho kdykoli odvolat, a to kontaktováním správce údajů. Odvolání souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování údajů provedeného předtím, než jste souhlas odvolali.

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů, nebo v případě sporu na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit i na evropského inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 9.

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétních operací zpracování údajů, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční čísla, viz bod 10).

Kontaktní údaje

Správce údajů

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li připomínky, otázky či obavy, nebo pokud byste chtěli podat stížnost ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů, obraťte se prosím na správce údajů na Generálním ředitelství pro komunikaci, oddělení A.2 (COMM-A2atec [dot] europa [dot] eu ( COMM-A2[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 se můžete obrátit na pověřence Evropské komise pro ochranu osobních údajů (DATA-PROTECTION-OFFICERatec [dot] europa [dot] eu (DATA-PROTECTION-OFFICER[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Evropský inspektor ochrany údajů

Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů došlo k porušení vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů na adrese (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)).

Kde najdete podrobnější informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací obnášejících zpracování osobních údajů Komisí, jež byly zdokumentovány a které mu byly oznámeny. Rejstřík najdete na této adrese: http://ec.europa.eu/dpo-register

Tato konkrétní operace zpracování údajů byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů pod tímto referenčním číslem: DPR-EC-03612.