Glavni sadržaj
Learning corner

Kutak za učenje - Izjava o zaštiti podataka

ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Ova izjava sadržava informacije o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka.

Postupak obrade: Kutak za učenje

Voditelj obrade podataka: Glavna uprava za komunikaciju, Uprava A, odjel A.2

Broj upisa: DPR-EC-03612

Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezala se da će štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci upotrebljavaju te koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojemu se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Ova izjava o zaštiti podataka odnosi se na obradu osobnih podataka u Komisiji pri upravljanju uslugama Kutka za učenje za koju su zaduženi Odjel A.2 Glavne uprave za komunikaciju Europske komisije i odjeli odgovorni za aktivnosti obrade podataka povezane s Kutkom za učenje u nadležnom odjelu ili službi Komisije.

Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Kutak za učenje internetska je stranica na kojoj su dostupni obrazovni materijali i usluge na svim službenim jezicima EU-a, a kojoj je cilj omogućiti mladima da na zabavan način upoznaju EU. Kutak za učenje, namijenjen prvenstveno učenicima osnovnih i srednjih škola i njihovim učiteljima, zbirka je igara, kvizova, materijala za učenje i podučavanje s naglaskom na EU-u i koristima koje on donosi europskim građanima. Stranicom upravlja odjel „Izdavačka služba i ciljane mjere informiranja” Glavne uprave za komunikaciju Europske komisije.

Obrada osobnih podataka temelji se na dobrovoljnoj registraciji korisnika. Podaci se prikupljaju radi lakšeg pružanja internetskih usluga Kutka za učenje i upravljanja tim uslugama, koje mogu uključivati:

 • igre, natječaje i interakciju sa sudionicima natječaja
 • internetski forum za registrirane korisnike
 • poveznicu na internetsku trgovinu putem koje korisnici mogu naručiti publikacije izravno s internetske stranice Kutak za učenje (DPR-EC-00449)
 • obrazac za povratne informacije putem kojeg posjetitelji mogu pružiti povratne informacije o stranicama koje su posjetili, prijaviti poteškoće ili tehničke probleme i poslati komentare o sadržaju. Posjetitelji koji na taj način komuniciraju pozivaju se da navedu adresu e-pošte kako bi se od njih prema potrebi mogla zatražiti pojašnjenja i kako bi se moglo odgovoriti na pitanja (DPR-EC-01064).

Koja je pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka?

Vaše osobne podatke obrađujemo iz sljedećih razloga:

 1. Dali ste privolu za obradu vaših osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha (članak 5. stavak 1. točka (d) Uredbe (EU) 2018/1725).

Za određene aktivnosti obrade podataka potrebna je privola ispitanika. U skladu s člankom 3. stavkom 15. i člankom 7. Uredbe (EU) 2018/1725 privola mora biti dobrovoljna, posebna, informirana i nedvosmislena.

Privolu smo dobili izravno od vas kad ste se pretplatili na usluge Kutka za učenje.

 1. Obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije (članak 5. stavak 1. točka (a) Uredbe 2018/1725).

U skladu s općim proračunom Europske unije za tekuću financijsku godinu postupci obrade povezani s upravljanjem obrazovnim uslugama Kutka za učenje te ostalim multimedijskim i komunikacijskim alatima povezanima s Unijom, s ciljem pružanja općih informacija o radu institucija Unije svim građanima, zadaća su javne službe koja proizlazi iz ovlaštenja Komisije na institucijskoj razini kako je predviđeno člankom 58. stavkom 2. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

Prikupljamo osobne podatke navedene prilikom korištenja uslugama Kutka za učenje: ime, korisničko ime, zemlja, broj telefona, e-adresa, poštanska adresa (ako korisnik naručuje publikacije) i internetski identifikatori (identifikacijska oznaka uređaja, IP adresa i/ili identifikator kolačića).

Kategorije podataka koje obrađuje aplikacija EU Login opisane su u odgovarajućoj evidenciji DIGIT-a (vidjeti: Služba Europske komisije za upravljanje identitetom i pristupom (IAMS), ref. DPR-EC-03817).

Možete pristati na to da dobivate dodatne informacije i da se s vama može stupiti u kontakt radi dobivanja pojašnjenja i odgovora na postavljena pitanja. Ako na to pristanete, prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za daljnje stupanje u kontakt (tj. vaše ime i e-adresu).

Možete pristati i na to da se vaši podaci obrađuju ako želite naručivati publikacije izravno sa stranica Kutka za učenje. U tom slučaju obrađeni podaci uključivat će vaše ime, broj telefona i poštansku adresu, jer su ti podaci potrebni za slanje naručenih publikacija.

Ako pristanete na obradu vaših podataka radi sudjelovanja u natječaju, prikupit će se podaci koji su nužni za dobro funkcioniranje natječaja te će se oni jasno naznačiti.

Uz to, možete pristati na sudjelovanje na forumu. U tom slučaju obrađeni podaci obuhvaćat će samo korisničko ime potrebno za sudjelovanje na forumu.

Voditelj obrade podataka može podijeliti zbirne ili anonimizirane informacije s drugim glavnim upravama Komisije i/ili drugim institucijama EU-a ili trećim stranama radi arhiviranja ili u statističke svrhe.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

5.1. Osobni podaci dostavljeni prilikom korištenja uslugama Kutka za učenje

Osobni podaci čuvaju se onoliko koliko je potrebno da se provedu daljnje mjere povezane s uslugama Kutka za učenje u pogledu svrhe obrade osobnih podataka i ne dulje od dvije (2) godine nakon datuma dostave podataka.

5.2. Izvješća, pisani i elektronički zapisi, uključujući zapise iz sustava ARES koje čuva Glavna uprava za komunikaciju

Svi pisani i elektronički zapisi koji se odnose svakodnevnu korespondenciju i izvješća koja sadržavaju zbirne podatke, uključujući zapise iz sustava ARES, u skladu sa Zajedničkim popisom čuvanja dokumenata Europske komisije (SEC(2019)900/2), čuvaju se deset (10) godina. U skladu s pravnim okvirom Komisije pohranjuju se u napredni sustav evidencije ARES za koji je odgovorno Glavno tajništvo (za više informacija vidjeti: Upravljanje i (kratkoročna i srednjoročna) pohrana dokumenata Komisije, ref. DPR-EC-00536).

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (e-pošta, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Komisije. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Ugovaratelji Komisije obvezani su posebnom ugovornom klauzulom pri svakoj obradi osobnih podataka u ime Komisije i obvezama u pogledu povjerljivosti koje proizlaze iz Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka).

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće aktivnosti u svrhu sigurnosti na internetu i zaštite od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, pri čemu se uzimaju u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe kojima je nužno osigurati pristup za potrebe ovog postupka obrade.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima ovlašteno osoblje institucija EU-a i ugovaratelja odgovornih za ovaj postupak obrade prema načelu nužnog pristupa. To osoblje i ugovaratelji moraju poštovati zakonske obveze i eventualne dodatne ugovore o povjerljivosti.

Ovlašteno osoblje Komisije ima pristup osobnim podacima koje je dostavio korisnik prilikom korištenja uslugama Kutka za učenje radi provedbe daljnjih mjera.

Za zahtjeve povezane s publikacijama, ime, poštanska adresa i telefonski broj korisnika dostavljaju se Uredu za publikacije EU-a koji šalje zatražene publikacije putem ugovaratelja (vidjeti: DPR-EC-00449).

Ugovaratelj može prema potrebi zaprimiti osobne podatke koje dostave korisnici usluga Kutka za učenje prema načelu nužnog pristupa. Primjerice, ako Komisija zatraži njihove usluge radi daljnjeg postupanja u vezi s povratnim informacijama ili pomoći u moderiranju foruma.

Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju poglavlja III. (članci 14.–25.) Uredbe (EU) 2018/1725. U vezi s ovim postupkom obrade možete ostvariti sljedeća prava:

 • pravo na pristup vašim osobnim podacima (članak 17. Uredbe (EU) 2018/1725)
 • pravo na ispravak ako su vaši osobni podaci netočni ili nepotpuni (članak 18. Uredbe (EU) 2018/1725)
 • pravo na brisanje vaših osobnih podataka (članak 19. Uredbe (EU) 2018/1725)
 • u određenim slučajevima pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka (članak 20. Uredbe (EU) 2018/1725)
 • pravo na prenosivost podataka (članak 22. Uredbe (EU) 2018/1725).

Privolu koju ste Europskoj komisiji dali za ovaj postupak obrade možete povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti voditelju obrade podataka. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja je provedena prije nego što ste povukli privolu.

Da biste ostvarili svoja prava, možete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u odjeljku 9.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz odjeljka 10.).

Podaci za kontakt

Voditelj obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, ako imate primjedbi, pitanja ili nedoumica, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i uporabom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka u odjelu A.2 Glavne uprave za komunikaciju (COMM-A2atec [dot] europa [dot] eu (COMM-A2[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

Komisijin službenik za zaštitu podataka

Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICERatec [dot] europa [dot] eu (DATA-PROTECTION-OFFICER[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Ako smatrate da je voditelj obrade obradom vaših osobnih podataka povrijedio prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)).

Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem: DPR-EC-03612.